Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


REJSTŘÍK


B

Blokované zdvižení, 13
Bod za branku, 14, 17
Bod za kolík, 15
  dvojdotyk není pochybení (fault), 28(d)
  handicapové hře, v, 38
  chybně odstraněné nebo neodstraněné koule, 30
Branky, 3(b)
  barvy, 3(b)(2)
  koule zakliněná v, 35(b)
  pořadí, 1(c), Diagram 1
  prostor brankový, 14(a)(4)
  specifikace, 3(a)
  úprava, 3(b)(3)

C

Cíl hry, 1(c)
Crush, 14(a)(9), 28(a)(10)

Č

Časově omezené hry, 53(g)
Činění si nároku na krokování, 27(i)
  mrtvé koule, 27(c)
  živé koule, 27(d)

D

Deblová hra, 40-43
Definice
  doba úderu, 5
  hra, začátek a konec, 4
  chyba, 22(a)(1)
  interference, 29(a)
  koule, stav, 6
  tah, začátek a konec, 4
  úder, 5
  vnější činitel, 7(a)
Díra,
  brance, po, 34(c)
  povrchu kurtu, v, 34(c)
Doba úderu, 5(b)
  začátek, 5(c)
  konec, 5(h)
Dosažení,
  bodu za kolík, 14, 17
  bodu za kolík, 15
Dotyk kladiva hole, 28(a)(1)
Dotyk koule
  během úderu, 28(a)(11), (12)
  ostatní případy, 33(d)
Dvojdotyk, 28(a)(8)

F

Fault (pochybení), 28

H

Handicapová deblová hra střídavých úderů, Příloha 4
Handicapová hra, 37-39
  deblová, 43
  zkrácené hry, 46
Handicapové tahy, 37
  deblu, v, 43(a)
  obnovení, 39
  zkrácené hry, 46(a)
Herní strategie, 31(d), 37(g)
Hlavní pravidlo, 55
Hra, 1
  konec, 4(c)
  paralelní, 52
  restart, 26(b)
  začátek, 4(a), 8(b)
Hráč odpovědný za pozici koule, 13(b)
Hráči jako společní rozhodčí, 48(a)
Hranice, 2(a)(2)
  koule mimo kurt, 10
  posunuté, 35(d)
Hraní bez oprávnění, 25
Hraní, když je koule nesprávně umístěna, 27
  koule neodstraněná ze hry, 30(a)(2)
  koule chybně odstraněná ze hry, 30(a)(1)
Hraní kteroukoli z obou koulí, 8(b), 9(a)
Hraní se špatnou koulí, 26
Hraní úderu, 5(a), 5(d)
Hůl, 3(e)
  dotkla se jiné koule, 28(a)(12)
  marker, použití jako 50(c)(1)
  poškodila kurt, 28(a)(15)
  výměna, 3(e)(6)

CH

Chybně odstraněná koule ze hry, 30(a)(1)
  handicapové hře, v, 38
  obnovení
    handicapových tahů, 39(b)
    ztraceného času, 53(g)(2)(B)
Chyby 22-27
  objevení, 22(a)(3)
  odčinění, 22(d)
  protivník musí přerušit, 23(c)
  reklamační lhůta, 22(e)
  složené, 24
  striker musí ohlásit, 22(c)
  záměrné, 22(b), 55(b)

I

Interference, 29-35
  hráče, 34(a)
  koulí během úderu, s, 33(b)
  pozicí koule, s, 33
  protivníka, 33(b)
  úderem, s, 34
  vnějšího činitele, 33(b)

K

Kanóny, 19(b)
Knihy, striker nesmí používat, 50(b)
Kolíčky, 3(d)
  chybně umístěné, 31
  ohlášení chybně umístěných, 23(c)(5)
Kolík, 3(a)
  narovnání, 3(a)(3)
  nástavec, 3(a)(2)
  umístění, 2(a)(5), 2(b)(4,5)
  úprava, 3(a)(3)
Konec
  časově omezené hry, 53(g)(4)
  doby úderu, 5(h)
  hry, 4(c)
  tahu
    definice, 4(e), 53(g)(4)
    předčasný, 35(a), 37(e)
  úderu, 5(i)
Kontakt, 36
Koule, 3(c)
  blokovaná, 13
  dočasné odstranění, 3(c)(2)
  hře, ve, 6(a)
  hýbající se mezi údery, 33(c)
  klidu, v, 6(b)
  kritické pozici, v, 6(d)
  krokovacím úderu, v, 20(c)
  markery pro ni, 50(c)(3)
  mimo branku, 6(i)
  mimo kurt, 10
  mrtvá, 6(e)
  otření nebo čištění, 3(c)(2)
  pirát, 1(c), 6(g), 15(a)
  pomezí, v, 11
  pomezní, 6(f), 12
  poškozená, 3(c)(2)
  považovaná za kouli v klidu, 6(b)(4),(5)
  rohová, 6(f)
  ruce, v, 6(c)
  skupiny, 6(h), 16(d), 19(b)
  specifikace, 3(c)(1), Příloha 2
  umísťování, 3(c)(2), 12
  zaklíněná v brance, 35(b)
  zkušební nebo testovací, 50(d)
  živá, 6(e)
Kritická pozice koulí, 6(d)
Krokovací úder, 19, 20
  činění si nároku na , 27(c)
  koule mimo kurt, 20(c)
  koule nejsou v kontaktu, 27(b)
  koule se nepohne ani nezachvěje, 28(a)(14)
  koule v brance, 14(d)
  opomenutí krokovat, 27(f)
  protlačení, 14(e), 43(c), 46(b)
Krokovaná koule, 20(a)
  nepohla se ani nezachvěla, 28(a)(14)
  poslána mimo kurt, 20(c)
Kurt, 2(a)
  plánek, Dia 1
  poškození holí, 28(a)(15)
  protivníkova přítomnost na něm, 51(b)
  rozvržení, 2(a), (b)
  vybavení, 3
  zvláštní poškození, 34(c)

L

Los před začátkem hry, 8(a)

M

Markery, 50(c)
Menší kurty, 2(b)(6)
Mimořádné okolnosti,
  viz Hlavní pravidlo 55
Místní pravidla, 54
Modifikované hry,
  viz Zkrácené hry, 44 - 46
Modifikované kurty,
  viz Menší kurty, 2(b)(6)
Mrtvá koule, 6(e)

N

Narovnání
  branky, 3(b)(3)
  kolíku, 3(a)(3)
Nekrokování, 27(f)
Neodstranění koule ze hry, 30
Nesprávně umístěná koule, hra za takových okolností, 27
Nesprávně umístěné kolíčky, 23(c)(5), 31
Neúmyslný kontakt
  s koulí
  mezi údery,33(a)
  během přípravy na úder, 5(g)
Nevyžádaná rada, 50(a)
Nezasažení koule, 5(d)(2), 5(e)

O

Objevení chyby, 22(a)(3)
Oblečení, 28(c)(1)
  dotýkající se koule, 28(a)(13)
Obnovení času, 53(g)
Obnovení handicapových tahů, 39
Odčinění chyb, 22(d)
Odpovědnost za pozici, 13(b)
Odstranění koule ze hry,
  dočasné, 3(c)(2)
  chybné, 30
Ohlášení
  chybně umístěného kolíčku, 23(c)(5)
  chyby, 22(c)
  interference, 29(c)
Omyly ve hře, 22-33
Opakovaná pochybení, 53(e)
Opuštění kurtu
  handicapové tahy, 37(d)(3)
  hra končí, 4(c)
  když hraje protivník, 51(b)
  mylně, 35(a)
  tah končí, 4(e)
Otření koulí, 3(c)(2)

P

Paralelní hra, 52
Partnerská koule, 1(d)
Pirát (Rover ball), 1(c), 6(g), 15(a)
Plná handicapová hra, Příloha 3
Počasí, 7(b)
Pohnutí koulí
  interferenci, po, 33(d)
  náhodné, 5(g)
  vnější překážce, za účelem vyhnutí se, 34(e)
  zasažením branky, nebo kolíku, 28(a)(11)
  zvláštnímu poškození, za účelem zabránění, 34(e)
Pohyblivé značení hranic, 2(b)(2)
Pochybení (fault), 28
Pokračovací úder, 21
Pomalá hra, 49(a)
Pomezí, 2(b)(3), Diagram 2
Pomezní čára, 2(a)(3), Diagram 2
Pomezní koule, definice, 6(f)
Pomoc,
  jiná, 50
  spoluhráči, 40(b)
Pomůcky, 50(b)-(d)
Pořadí branek, 1(c), Diagram 1
Postoj úderový
  blokované zdvižení, a, 13(d)
  ukončení končí dobu úderu, 5(h)
  změna úrovně, 34(b)
Posunuté značení hranic, 35(d)
Poškození,
  koulí, 3(c)(2)
  kurtu, 28(a)(15)
  významné, 28(a)(15)
  zvláštní, 34(c)
Pozice, odpovědnost za ni, 13(b)
Pozitivní odpověď, má přednost, 48(f)
Právo hrát kteroukoli z obou koulí, 9(a)
Právo výběru, 8(a)
Problematický úder, 48(d), 53(c)
Prostor brankový, 14(a)(4)
Protivník,
  definice, 1(d)
  musí předvídat hru, 49(a)
  nechává strikera činit rozhodnutí, 48(e)
  nemusí sledovat hru, 48(a)(2)
  nesmí vyrušovat strikera, 51(a)
  přerušujíc hru, 23
  zůstává mimo kurt, 51(b)
Protlačení (peel), 14(e)
  handicapové debly, 43(c)
  zkrácené hry, 46(b)
Průjezd branky,
  viz Dosažení bodu za branku
Přední strana branky, 14(a)
Překážky mimo kurt, 34(b)
Přerušení hry, 23, 29(c)
  objevení chyby, 22(a)(3)
Přítomnost na kurtu, 51(b)

R

Rada, 50
  nevyžádaná, 50(a)
  v deblu, 40(b), 50(a)
  zakázaná, 51(a)
Reklamační lhůta, 22(e)
Rohová koule, 6(f)
Rohový bod, 2(a)(3), Diagram 2
  díra, v, 34(c)
Rohový kolík, 3(g), Diagram 2
Rohový praporek, 3(f), Diagram 2
Roquet, 16 - 18
  také zasažen kolík, 15(b)
Roquetovaná koule, 18, 19(a), 20(a)
  volba, 19(c)
Rozestavění kurtu, 2(a)(5),
  odchylky, 2(b)(4)
  souhlas, s 2(b)(5)
Rozhodcování, 48
Rozšířená hra, 36
Ruka nebo paže na,
  noze nebo chodidle, 28(a)(3)
  zemi, 28(a)(2)
Rychlost hry, 49

S

Skupina koulí, 6(h), 16(d), 19(b)
Slepá ulička, 53(f)
Složené chyby, 24
Souhlas s rozmístěním, 2(b)(5)
Společní rozhodčí, 48(a)
Spoluhráč, v deblu, 40
Spory, 48(f)
Startovní čáry, 2(a)(4)
Stav hry, 47(a)
Strany branky, 14(a)
Striker, definice, 1(d)
Strikerova koule
  definice, 1(d)
  volba, 9, 19(c)
Svědci, jejich konzultace, 48(f)

Š

Šířka branky, 3(b)(1), 53(b)
Švih, 5(c)
  záměrné přerušení, 5(e)
  ztížený, 13(d)
  doba úderu, relevantní k, 5(h)

T

Tah
  střídání, 1(e)(1)
  začátek a konec, 4(e), 53(g)(4)
Tělo, strikerovo, 28(c)(1)
Tři koule,
  viz Skupina koulí
Trávník,
  viz Kurt
Turnaje a zápasy, 1(h), 53

U

Úder
  považovaný za hraný, 5(f)
  hrán, když, 5(d)
  začátek, 5(c)
  konec, 5(i)
Udržení koulí na místě, 19(f)
Udržování kontaktu (tažený úder), 28(a)(7)
Ukončení úderového postoje, 5(h)
Umístění koule,
  po interferenci, 33(d)
  pohnula se mezi údery, která, 33(c)
  pomezní čáru, na, 12
  poškozené, 3(c)(2)
Umístění koulí na krokovací úder, 19
Úprava
  branky, 3(b)(3)
  kolíku, 3(a)(3)
  značení hranic, 35(d)

V

Vítěz, 4(b)
Vnější činitelé, 7
  interferující s hrou, 33(b)
Volba
  koulí, 8(a), 26(c)
  roquetované koule, 19(c)
  strikerovy koule, 9, 19(c)
  začít, 8(a)
  umístění nebo přemístění koule, of, 6(c)(4), 12(b)
Volitelné zdvižení nebo kontakt, 36
  volba strikerovy koule, 9(b)(1)
  zkrácené hry, 45
Volné překážky, 7(b), 34(d)
Vybavení a doplňky, 3
Výměna hole, 3(e)(6)
Vyrušování hráče, 34(a), 51(a)

W

Wiring lift,
  viz Blokované zdvižení 13

Y

Yard-line,
  viz Pomezí, pomezní

Z

Začátek
  doby úderu, 5(c)
  hry, 4(a), 8
  tahu, 4(e)
  úderu, 5(c)
Zadní strana branky, 14(b)
Záměrné chyby, zakázány, 22(b), 55(b)
Zásah branky nebo kolíku a pohyb koule, 28(a)(11)
Zásah koule neúmyslný
  mezi údery, 33(a)
  při míření, 5(g)
Zásah špatné koule
  viz Hraní se špatnou koulí, 26
Zásah země
  poškození trávníku, 28(a)(15)
  zdali-je to úder, 5(d)(2)
Zavádějící informace, 31
Zdržování hry, 49
Zdvižení, 9(c)
  blokované, 13
  volitelné, 36
Zkrácené hry, 44 - 46
Zkušební koule 50(d)
Změna úrovně terénu, 34(b)
Znovunastavení času, 53(g)(2)
Ztížený švih, 13(d), 34(b)
Ztížený úder (Hampered stroke),
  pochybení, 28(a)(6)(B)
  překážka mimo kurt, 34(b)
Zvláštní poškození, 34(c)
Živá koule, 6(e)

© 2004 Asociace českomoravského kroketu email