Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


28. POCHYBENÍ (faults)


 1. DEFINICE S výhradou Pravidla 28(d) k pochybení dojde, jestliže během doby úderu striker:

  1. se dotkne kladiva hole svou rukou nebo nechá hůl sklouznout po noze, aby tak usměrnil její dráhu;

  2. opírá násadu hole nebo ruku nebo paži o zem nebo o vnějšího činitele;

  3. opírá násadu hole nebo ruku nebo paži mající bezprostřední vztah k úderu o libovolnou část nohy;

  4. pohne strikerovou koulí jinak, než provedením zřetelného a slyšitelného úderu;

  5. způsobí nebo se pokusí způsobit, že hůl zasáhne strikerovu kouli vystřelením, vražením, puštěním nebo hozením hole;

  6. udeří do strikerovy koule jinou částí hole než plochým koncem kladiva buď:

   1. úmyslně; nebo

   2. náhodou v úderu, který vyžaduje zvláštní přístup z důvodu blízkosti branky nebo kolíku nebo jiné koule;

   1. v krokovacím úderu, nebo pokračovacím úderu v situaci, kdy se strikerova koule dotýká jiné koule, dovolí, aby se hůl dotkla strikerovy koule viditelně vícekrát než jednou nebo

   2. v jakémkoli jiném úderu dovolí, aby se hůl dotkla strikerovy koule vícekrát než jednou nebo

   3. v jakémkoli úderu dovolí, aby hůl zůstala v kontaktu se strikerovou koulí po pozorovatelnou dobu;

  7. dovolí, aby hůl zůstala v kontaktu se strikerovou koulí poté, co strikerova koule zasáhla jinou kouli;

  8. provádí úder do strikerovy koule tak, že způsobí, že se strikerova koule dotkne tyčky branky, nebo pokud není v témž úderu vykolíkována, kolíku, a to ve chvíli, kdy se tato dotýká hole;

  9. provádí úder do strikerovy koule, která se dotýká tyčky branky, nebo pokud není v témž úderu vykolíkována, kolíku jinak, než ve směru od nich;

  10. pohne nebo zachvěje koulí v klidu zasáhnutím branky nebo kolíku holí nebo jakoukoli částí svého těla nebo oblečení;

  11. se dotkne holí jakékoli koule s vyjímkou strikerovy;

  12. se dotkne libovolné koule jakoukoli částí svého těla nebo oblečení;

  13. v krokovacím úderu hraje směrem od krokované koule nebo se mu nepodaří způsobit, aby se pohnula nebo zachvěla;

  14. poškodí kurt holí v takové míře, že následný úder hraný na poškozené ploše by mohl být podstatně ovlivněn, a to během úderu, v němž:

   1. je jeho švih omezen brankou nebo kolíkem nebo koulí, která není v kontaktu se strikerovou koulí nebo
   2. se pokouší o to, aby strikerova koule provedla skok (jump) nebo
   3. strikerova koule tvoří část skupiny koulí.
 2. NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

  1. Jestliže se striker dopustí pochybení a chyba je objevena před dvěma dalšími údery strikerova tahu, všechny body dosažené v prvním a druhém chybovém úderu se zruší a tah končí.

  2. Striker se musí protivníka zeptat, zda si přeje, aby bylo pochybení odčiněno. Jestliže si protivník zvolí odčinění, koule jsou umístěny v souladu s Pravidlem 22(d). Jinak koule zůstanou na místech, která zaujímala po prvním chybovém úderu (ale viz Pravidlo 37(h) pro handicapovou hru).

 3. SPECIFIKOVANÉ TERMÍNY

  1. Oblečení zahrnuje všechno, co měl striker oblečeno nebo co měl u sebe na začátku úderu s vyjímkou hole, a je to považováno za součást strikerova těla.

 4. VÝJIMKY

  1. Dotyk mezi holí a strikerovou koulí nepředstavuje pochybení podle Pravidel 28(a)(7) nebo (8), jestliže k němu dojde poté, co strikerova koule:

   1. udělala roquet nebo

   2. si započítala bod za kolík nebo

   3. zasáhla kouli vykolíkovanou v témž úderu.

   4. Výjimky (A) se nicméně nepoužije, jestliže strikerova koule zasáhla jiný objekt poté, co došlo k roquetu.
  2. K pochybení podle Pravidel 28(a)(1)(3) nedochází, jestliže dotyk, opírání nebo sklouznutí nastane poté, co striker ukončil švih, kterým hrál úder.


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email