Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


2. KURT


 1. STANDARDNÍ KURT
  1. PLÁN KURTU Standardní kurt je tvořen obdélníkem 28 krát 35 yardů (viz Diagram 1). Jeho hranice musí být jasně označeny, vnitřní kraj tohoto značení tvoří vlastní hranice.

  2. HRANICE Hranice se označují jako severní, jižní, východní a západní hranice bez ohledu na skutečnou orientaci kurtu.

  3. POMEZNÍ ČÁRA (YARD-LINE) Obvod obdélníku, jehož strany jsou rovnoběžné s hranicemi a vzdálené od nich jeden yard směrem dovnitř se nazývá pomezní čárou (yard-line); jeho vrcholy rohovými body a místo mezi pomezní čárou a hranicemi pomezím (yard-line area). Za určitých okolností jsou koule, které opustí kurt nebo se zastaví v pomezí, umístěny následně na pomezní čáru.

  4. STARTOVNÍ ČÁRY (BAULK LINES) Části pomezní čáry, které sahají od rohových bodů v rozích I a III k přímce protínající středy branek 5 a 6 se nazývají Startovní čáry A a B (Baulk lines A, B). Konce startovních čar mohou být vyznačeny na hranici, ale žádné takové značení nesmí zasahovat do kurtu nebo být nad něj nakloněné. Startovní čáry jsou místem, na které se umisťuje koule, než je zahrána do hry podle Pravidla 8(b) (začátek hry), nebo zahrána podle Pravidla 13 (blokované zdvižení) (nebo Pravidla 36 (volitelné zdvižení v rozšířené hře)).

  5. STANDARDNÍ ROZESTAVĚNÍ Kolík je umístěn uprostřed kurtu. Šest branek se umístí rovnoběžně se severní a jižní hranicí; středy dvou vnitřních branek jsou 7 yardů na sever a jih od kolíku; středy čtyř vnějších branek jsou 7 yardů od přilehlých hranic.

 2. VARIANTY KE STANDARDNÍMU KURTU
  1. PLÁN KURTU Délka i šířka kurtu se může odchylovat od stanovených rozměrů v mezích určených v Příloze 1, za předpokladu, že kurt zůstane obdélníkový. Tam, kde je viditelné více než jedno značení hranic a není zřejmé, které by mělo být použito, tvoří skutečné hranice to nejnovější, nebo, v případě, že to nelze určit, to nejvnitřní. Vyjímečné případy mohou být řešeny podle Pravidla 55. Vlastní hranici pak v libovolném bodě tvoří přímka, která nejlépe odpovídá vnitřnímu okraji značení hranic v blízkosti tohoto bodu.

  2. POHYBLIVÉ ZNAČENÍ HRANIC Hranice mohou být označeny provázkem, který by měl být připevněn ke kurtu na několika bodech. Pokud se provázek pohne, použije se Pravidlo 35(d).

  3. POMEZNÍ ČÁRA Tam, kde není značení hranic přímé, je za pomezní čáru brána čára jeden yard vzdálená od hranice směrem dovnitř, a s touto hranicí rovnoběžná. Nicméně, tam kde je kritické, aby koule, které již byly, nebo budou umístěny na pomezní čáru, ležely na přímce protínající rohové body, by mělo být umístění těchto koulí upraveno v nejmenší možné míře tak, aby bylo zajištěno, že tam skutečně ležet budou.

  4. ODCHYLKY OD ROZESTAVĚNÍ Každá branka i kolík mohou být posunuty až o 6 palců od svého standardního rozmístění, za předpokladu, že přímky spojující středy branek 1 a 2, 3 a 4, a 5 a 6 zůstanou rovnoběžné s východní a západní hranicí, že kolík leží na spojnici přímek protínajících středy branek 1 a 3, 2 a 4, a 5 a 6, a že startovní čáry budou končit na přímce protínající středy branek 5 a 6.

  5. SOUHLAS S ROZMÍSTĚNÍM Jakmile hráči započali hru, má se zato, že souhlasili s tím, že umístění všech značení hranic, branek i kolíku je správné. Významné nesrovnalosti mohou být napraveny podle Pravidla 55.

  6. MENŠÍ KURTY Pokud je dostupná plocha příliš malá na standardní kurt, může být vytvořen menší kurt při zachování proporcí pěti délkových jednotek na čtyři délkové jednotky, ale s užitím délkové jednotky kratší než je standardních sedm yardů. Příslušný řídící orgán může schválit jiné proporce a rozměry.


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email