Slovníček a glosář


A nahoru

all-round break [ól raund brejk]

break do okola; v jediném tahu dosažený průjezd jednou koulí všemi 12 brankami

advanced play [edvánsd plej]

hra podle rozšířených pravidel, tedy s použitím Pravidla 36; před jeho zavedením se při zápasech mezi špičkovými hráčemi stávalo, že první hráč na řadě, který byl schopen zahrát all-round break jej zahrál, nechal protivníkovy koule cross-wired na první brance a své vlastní za třetí brankou směrem do kurtu; soupeř pak musel zahrát roquet ze vzdálenosti cca 30 yardů, nebo se smířit s prohrou

approach [eprouč]

někdy též příprava; krokovací úder hraný většinou z blízkosti branky a jehož účelem je dostat kouli do pozice na průjezd brankou v následujícím úderu

Asociace českomoravského kroketu (AČMK)

garant pravidel a hlavní organizátor soutěží v ČR

asociační kroket

kroket hraný podle pravidel CA; herní standard

asociační pravidla

též mezinárodní pravidla; typ pravidel kroketu užívaný s výjimkou části Severní Ameriky v zásadě na celém světě


B nahoru

baulk-line [bók lajn]

jedna ze dvou startovních čar

bisque [bisk]

handicapový tah; tah, nebo tahy navíc přiznávané pravidly osobě s nižší herní výkonností

blokovat

umístit (obvykle pomocí krokovacího úderu) soupeřovu kouli tak, aby nemohla jet na kouli jinou, protože jí v cestě bude překážet branka nebo kolík

branka

kovový předmět zapuštěný do země mající výšku 30 cm, skládající se z břevna a tyček o jednotném průměru 16 mm; vnitřní rozchod tyček je zpravidla 95-100 mm (tedy o 3-7 mm více než je průměr koule), na mistrovské úrovni dokonce i jen 93,6 mm (o 1,6 mm více než činí průměr koule)

break [brejk]

nepřerušená série úderů v jednom tahu jejímž výsledkem je, že koule projede více branek; standardně se breaky dělí na breaky ze dvou, tří a čtyř koulí

breaková hra [brejková hra]

herní strategie založená na (ideálně) dvou breacích a sice postupně jednou a druhou koulí

break ze čtyř koulí

principiálně nejjednodušší typ breaku, používající strikerovu kouli, reciever, pioneer i pivot

break ze dvou koulí

nejobtížněji hratelný break, užívající mimo strikerovu kouli pouze reciever

break ze tří koulí

nejobvyklejší typ breaku, užívající strikerovu kouli, reciever a pioneer


C nahoru

casting [kástin]

cvičný (obvykle opakovaný) švih nad koulí před vlastním provedením úderu

centre style [sentr stajl]

nejběžnější typ úderového postoje, při němž je švih holí prováděn mezi nohama

croquet [kroukej]

1. kroket 2. krokovací úder

Croquet Association (CA) [kroukej esosyjejšn]

anglická, resp. britská kroketová asociace; hlavní garant pravidel

cross peg [kros peg]

umístění dvou koulí tak, aby mezi nimi byl středový kolík

cross wire [kros vajr]

umístění dvou koulí tak, aby mezi nimi byla tyčka branky

crush [kraš]

fault způsobený skutečností, že koule se v průběhu úderu dotýká současně tyčky branky i kladiva hole

cut rush [kat raš]

sekaný rush; rush, kde roquetovaná koule cestuje v jiném směru, než ve kterém byla zasažena


D nahoru

distance ratio [dystenc rejšou]

poměr vzdáleností kterou v krokovacím úderu urazí krokovaná koule a strikerova koule; pohybuje se od asi 0.01 při take-offu až do zhruba 10 při stop shotu

dolly rush [doly raš]

rush na vzdálenost kratší než jedna stopa

double [dabl]

dvojitý terč; dvě koule které tím, že jsou u sebe, usnadňují zásah

double peel (DP) [dabl píl]

1. v jednom tahu dosažené dva peely; 2. ukončení hry tahem, v němž striker peeluje partnerskou kouli skrz dvě poslední branky a následně ji i strikerovu kouli vykolíkuje

drive [drajv]

1. krokovací úder ve kterém obě koule putují ve stejném směru; 2. (méně často) úder jiný než krokovací nebo branku projíždějící


F nahoru

fault [fólt]

pochybení; pravidly zakázaný způsob provedení úderu (viz Pravidlo 28)

full roll [ful rol]

roll, při kterém strikerova i krokovaná koule urazí stejnou vzdálenost (poměr vzdáleností je cca 1)


G nahoru

golf croquet [golf kroukej]

golf kroket; především v Egyptě oblíbená varianta hry, při níž se nekrokuje a bod za branku si započítá pouze koule, která jí projela jako první

golf style [golf stajl]

úderový postoj, při němž hráč stojí bokem k zamýšlené dráze koule a úder provádí způsobem podobným golfovému švihu; obecně používaný zhruba do 40. let dvacátého století, v dnešní době na turnajích coby exotické zpestření shovívavě akceptován jako dokreslení malebného koloritu toho kterého extravagantního hráče

grade [grejd]

pro účely světového žebříčku hráčů zkonstruované číslo (od cca 800 do cca 2800) udávající dlouhodobou výkonnost hráče a počítané jako vážený průměr hráčových indexů; pro posuzování hráčů nesrovnatelně přesnější indikátor než handicap

grip

1. úchop; způsob držení hole (viz irish grip, Solomon grip a standard grip); 2. omotávka na koncích násady hole umožňující její lepší úchop


H nahoru

half-bisque [háf bisk]

handicapový půltah; na rozdíl od bisque v něm nemůže dojít k průjezdu branky

half roll [háf rol]

roll, při kterém strikerova koule urazí poloviční vzdálenost než koule krokovaná (poměr vzdáleností je 2)

hammer stroke [hemr stroke]

úder, při kterém striker stojí zády k zamýšlené dráze koule; hammer se používá v některých případech hampered pozice

hampered [hemprd]

situace, kdy branka, kolík, eventuálně koule zabraňují hráči v provedení normálního švihu, resp. v zaujmutí normálního úderového postoje

handicap

číslo popisující herní výkonnost hráče; čím nižší handicap, o tím lepšího hráče se jedná; oficiálně se handicapy pohybují od -2 do 20, na klubové úrovni se však připouštějí i handicapy až do výše 30; teoreticky číslo udává, kolik handicapových tahů (bisques) daný hráč potřebuje k zahrání all-round breaku oběma koulemi

head [hed]

kladivo hole

hoop [húp]

branka

hůl

zpravidla dřevěný objekt skládající se z kladiva a násady a sloužící k provádění úderů; její obvyklá hmotnost bývá od půl do jednoho a půl kilogramu; laiky a kroketovými ignoranty bývá hůl příležitostně nazývaná palicí


I nahoru

index

číslo v rozmezí zhruba 800 až 2800 udávající herní výkonnost hráče v krátkodobějším horizontu než grade; mnohem přesnější kvantifikace herních schopností než handicap

irish grip [ajriš grip]

irský úchop; způsob držení hole při němž obě dlaně směřují vpřed ve směru úderu, eventuálně (zřídka) proti sobě; název byl dán skutečností, že ve 20. letech dvacátého století byl používán mnohými špičkovými irskými hráči v čele s D. Mathewsem

irish peel [ajriš píl]

krokovací úder, před kterým je pro krokovanou i strikerovu kouli brankou v pořadí stejná branka a obě zmíněné koule v tomto úderu danou branku skutečně absolvují


J nahoru

jump stroke [džamp strouk]

úder v jehož průběhu se strikerova koule přestane dotýkat země


K nahoru

kanón

zvláštní typ krokovacího úderu hraného z pomezní čáry, kdy se krokované koule dotýká mimo koule strikerovy i koule jiná, eventuelně jiné

kladivo

spodní část hole, obvykle tvaru hranolu, méně často též válce

koule

umělohmotný předmět o průměru 92 mm, hmotnosti 454 g a s poměrně značnou odrazovostí

krokovací úder

též krok; úder při kterém se strikerova koule přiloží k roquetované kouli a strikerova koule se zasáhne tak, aby se obě zmíněné koule pohnuly nebo alespoň zachvěly


L nahoru

leave [lív]

záměrné umístění koulí na konci tahu na určité pozice a následné záměrné ukončení tahu; v praxi se vyskytuje obvykle ve čtyřech až pěti variantách; jedním z atributů dobrého hráče je schopnost zahrát leave, protože hráč výkonnostně slabší svůj tah zhusta končí, aniž by tomu opravdu chtěl

level [levl]

hra bez handicapových tahů

lift

1. wiring lift; 2. zvižení koule ve hře podle rozšířených pravidel poté, co soupeř projel brankou 1-zpět nebo 4-zpět a její následné umístění na jednu ze dvou startovních čar

lift shot [lift šot]

úder hraný bezprostředně po liftu, jeho cílem bývá obvykle roquet


M nahoru

MacRobertson shield [mekrobertsn šíld]

MacRoberstonův štít; od roku 1925 co několik let pořádaná soutěž družstev Velké Británie (spolu s Irskem), Nového Zélandu, Austrálie a Spojených států; pravděpodobně nejprestižnější kroketový turnaj

mallet [melit]

hůl


N nahoru

nine wicket [najn vikit]

devíti brankový kroket, též double-diamond, garden croquet či zahradní kroket; varianta hry hraná často na nerovném terénu, užívající obvykle devíti branek místo šesti, dvou kolíků místo jednoho a umožňující hráči při krokování šlápnout na strikerovu kouli


P nahoru

partnerská koule

druhá strikerova koule, do které však v daném tahu striker nesmí provádět údery

pass roll [pás rol]

roll, při kterém strikerova koule urazí delší dráhu než koule krokovaná (poměr vzdáleností je menší než 1)

peel [píl]

1. protlačení; úder (obvykle krokovací), v jehož průběhu krokovaná koule projede svou brankou v pořadí; 2. ukončení hry tahem, v němž striker peeluje partnerskou kouli skrz poslední branku a následně ji i strikerovu kouli vykolíkuje

peg

středový kolík

peg out [peg aut]

vykolíkovat; odstranit kouli ze hry zásahem středového kolíku poté co projela všemi brankami

penult [penalt]

předposlední branka

pioneer [pajonýr]

koule umístěná u branky následující hned po brance v pořadí; po průjezdu brankou v pořadí se stane pioneer recieverem pro danou branku; řidčeji též označení pro kouli u branky v pořadí (obvvykleji nazývanou pilot, nebo reciever)

pivot

koule umístěná někde ve středu kurtu, nejčastěji přímo u kolíku; v průběhu breaku slouží jako koule, která zmenšuje zhruba na polovinu vzdálenost, kterou musí urazit strikerova koule v průběhu krokování

poměr vzdáleností

viz distance ratio

pomezí

množina všech míst na kurtu, která se nacházejí ve vzdálenosti menší než jeden yard (asi 91 cm) od hranic kurtu

pomezní čára

imaginární, na kurtu nevyznačená čára nacházející se jeden yard (asi 91 cm) od hranic kurtu směrem dovnitř

pull [pul]

třením o povrch trávníku a boční rotací získanou od druhé koule způsobené odklonění dráhy koule směrem k linii míření v průběhu některých typů dlouhých krokovacích úderů (především take-offů, a obecně všech splitů), viz obrázek


Q nahoru

quadruple peel (QdP) [kvodrupl píl]

ukončení hry tahem v němž striker peeluje partnerskou kouli skrz poslední čtyři branky a následně ji i strikerovu kouli vykolíkuje

quintuple peel (QnP) [kvintjúpl píl]

ukončení hry tahem v němž striker peeluje partnerskou kouli skrz posledních pět branek a následně ji i strikerovu kouli vykolíkuje


R nahoru

reciever [rysívr]

řidčeji nazývaná též pilot; koule u branky v pořadí

roll [rol]

1. úder, při kterém se krokovaná koule i strikerova koule pohybují přibližně ve stejném směru, a při němž je poměr vzdáleností od cca 0.7 do 2; 2. synonymum pro full roll

roquet [roukí]

zásah živé koule; po roquetu dojde ke krokování

rover [rouvr]

1. poslední branka; 2. též pirát; koule, která absolvovala poslední branku

rozšířená pravidla

viz advanced play

rush [raš]

roquet, při kterém je hráč veden snahou posunout roquetovanou kouli na místo jiné než tato zaujímala před úderem (na rozdíl od prostého roquetu, při kterém je hráč obvykle spokojen se samotnou skutečností, že cílovou kouli zasáhl)


S nahoru

S nahoru

scatter shot [sketr šot]

úder jehož cílem je pouze rozhodit mrtvé koule po kurtu (bývá obvykle hrán po předcházejícím krokovacím úderu, který byl z nějakého důvodu katastrofálně pokažen)

sextuple peel (SxP) [sextjúpl píl]

ukončení hry tahem v němž striker peeluje partnerskou kouli skrz posledních šest branek a následně ji i strikerovu kouli vykolíkuje; sextuple peel je na turnaji schopno zahrát zhruba deset hráčů na světě

side style [sajd stajl]

dříve též front style [fron stajl]; úderový postoj při němž je jedna noha vysunuta vpřed a úder je prováděn podél ní; v dnešní době jej ze světové špičky používá pouze W. Prichard

Solomon grip

Solomonův úchop; způsob držení hole, při němž jsou dlaně obou rukou obráceny proti směru úderu; oblíbený úchop Johna Solomona, zřejmě nejlepšího hráče historie

split

krokovací úder, v němž je úhel svíraný zamýšlenými drahami strikerovy a krokované koule znatelně větší než 0 stupňů

stake [stejk]

americký termín pro středový kolík

stalk [stók]

příchod hráče ke kouli do níž hodlá provést úder, a to takovým způsobem, aby cíl úderu (jiná koule, branka...) ležel v přímce totožné s čárou po níž hráč ke kouli přišel; stalkování koule, jak si lze snadno domyslet, podstatným způsobem zlepšuje přesnost úderu

still ball [stil ból]

fault způsobený tím, že se krokované koule v krokovacím úderu nepohne ani nezachvěje

standard grip

standardní úchop; způsob držení hole, při kterém je dlaň hořejší ruky obrácena proti směru úderu a dlaň nížeji umístěné ruky ve směru úderu

stop rush [stop raš]

rush hraný přesně na střed cílové koule tak, aby se strikerova koule ihned po kontaktu zastavila; úder používaný takřka výlučně pouze v golf-kroketu

stop shot [stop šot]

krokovací úder při kterém krokovaná koule urazí dráhu mnohem delší než koule strikerova (poměr vzdáleností je 5-10, ojediněle i více)

striker [strajkr]

hráč, který je na řadě a v daném tahu provádí údery

strikerova koule [strajkrova]

koule, do které v daném tahu striker provádí údery

style [stajl]

úderový postoj (viz centre style, golf style a side style)


T nahoru

take-off [tejk of]

krokovací úder, při kterém se krokovaná koule jen zachvěje, eventuálně se pohne naprosto minimálně (poměr vzdáleností je menší než 0.1)

test match [test meč]

zápas, jenž je součástí série zápasů o MacRobertsonův štít

test player [test plejr]

hráč účastnící se série tzv. testovacích zápasů o MacRobertsonův štít, tedy příslušník absolutní světové špičky

teta Ema

též ostrava; strategie spočívající v rozhazování soupeřových koulí a průjezdu jediné branky v tahu (ideálně oběma koulemi), protipól breakové hry

triple peel (TP) [tripl píl]

ukončení hry tahem, v němž striker peeluje partnerskou kouli skrz poslední tři branky a následně ji i strikerovu kouli vykolíkuje; v případě hry podle rozšířených pravidel obvyklý, protože téměř nutný způsob ukončení hry; schopnost opakovaně a bez zřetelných potíží ukončovat hru triple peelem se bere jako nutná podmínka pro to, aby byl hráč považován za špičkového hráče (tzv. hráče A třídy)


V nahoru

vykolíkování

viz peg out


W nahoru

wicket [vikit]

americký termín pro branku

wire [vajr]

blokovat

wiring lift [vajrin lift]

blokované zdvižení; přesunutí strikerovy koule na jednu ze dvou startovních čar v případě, že ji soupeř dostal do pozice, ze které nejde obvyklým způsobem zasáhnout žádná ze zbývajících tří koulí


Y nahoru

yard-line [jád lajn]

viz pomezní čára

yard-line area [jád lajn érya]

viz pomezí


Z nahoru

zahradní kroket

viz nine wicket

zkrácená hra

pravidly umožněná hra na méně než 26 bodů, obvykle na 14; z časových důvodů poměrně obvyklý jev


Ž nahoru

živá koule

koule, kterou lze krokovat; na začátku tahu a po průjezdu brankou v pořadí se pro strikerovu kouli stanou ostatní tři koule živými; po krokování koule se tato krokovaná koule stane kouli mrtvou (nekrokovatelnou)

© 2004 Asociace českomoravského kroketu email