Pravidla asociačního kroketu, 6. edice


3. VYBAVENÍ A DOPLŇKY


 1. KOLÍK
  1. SPECIFIKACE Kolík je pevný válec o výšce 18 palců nad zemí a průměru 1 ½ palce. Musí být svislý, pevně fixovaný a natřený na bílo do výšky nejméně 6 palců nad zemí.

  2. NÁSTAVEC Nástavec má ½ palce v průměru a je dlouhý 6 palců. Je oddělitelně připevněn k vrcholu kolíku a umisťují se na něj kolíčky. Nástavec není součástí kolíku pro účely Pravidla 15 a může být kdykoli strikerem dočasně odstraněn (viz Pravidlo 35(c), když koule zasáhne nástavec). Když není nástavec připevněn ke kolíku, je považován za vnějšího činitele.

  3. ÚPRAVA S výhradou Pravidla 53(a) (ustanovení pro turnaje), má kdykoli v průběhu hry každý hráč právo požadovat, aby se naklánějící se kolík narovnal. Takový požadavek je považován za přerušení hry pro účely Pravidla 23(d). Jakýkoli test pro účely Pravidla 13 musí být vykonán dříve, než dojde k úpravě kolíku. Po takovéto úpravě musí být upraveny i pozice koulí, je-li to nezbytné k zajištění toho, aby z této úpravy striker nezískal výhodu (viz též Pravidlo 15(b)(6)).

 2. BRANKY
  1. SPECIFIKACE Každá branka je vyrobena z pevného kovu a skládá se ze dvou tyček spojených břevnem. Branka musí vyčnívat 12 palců nad zem měřeno k vrchní hraně břevna, být svislá a pevně fixována. Tyčky i břevno musí mít nad zemí jednotný průměr 5/8 palce, ačkoli na vrcholu a u paty jsou přípustné menší odchylky. Vnitřní povrchy tyček musí být přibližně rovnoběžné a vzdálené od sebe ne méně než 3 ¾ palce a ne více než 4 palce (s výhradou Pravidla 53(b) pro turnaje a zápasy). Každá branka na kurtu musí mít stejné rozměry s přípustnou odchylkou 1/32 palce. Břevno musí být rovné, v pravém úhlu k tyčkám.

  2. BARVY Branky mohou být neobarvené, nebo obarvené na bílo, břevno první branky (branky 1) je modré a břevno poslední branky (roveru) červené.

  3. ÚPRAVA S výhradou Pravidla 53(a) (ustanovení pro turnaje) má kdykoli v průběhu hry striker právo požadovat, aby se nakloněná branka upravila, šířka a výška branky zkontrolovala, a je-li to nutné, uvedla do pořádku. Jakýkoli test vyžadovaný pro účely Pravidel 13, 14 nebo 17 musí být vykonán dříve, než se provede úprava nebo kontrola. Po takovéto úpravě musí být upraveny i pozice koulí, je-li to nezbytné k zajištění toho, aby z této úpravy striker nezískal výhodu (viz též Pravidlo 14(d)(5)).

 3. KOULE
  1. SPECIFIKACE Používají se čtyři koule, barvy modré, černé, červené a žluté. Odlišné barvy, jmenovitě zelená, hnědá, růžová a bílá, jakož i jiné sady barev nebo odlišovacích značek jsou přípustné. Koule musí mít 3 5/8 palce v průměru a vážit 16 uncí. Odrazovost a herní vlastnosti každé koule ve hře musí odpovídat požadavkům Přílohy 2 a musí být podobné pro jednotlivé koule v rámci stanovených odchylek.

  2. DOČASNÉ ODSTRANĚNÍ Striker má právo kdykoli v průběhu hry mezi jednotlivými údery odstranit kouli aby ji otřel, zabránil interferenci nebo ji vyměnil, není-li v pořádku nebo je-li poškozená. Před odstraněním musí přesně označit pozici koule a konzultovat protivníka, nachází-li se tato v kritické pozici.

  3. UDRŽENÍ NA MÍSTĚ Striker se smí dotknout koule nebo vyvinout takový tlak, jaký je v rozumně nezbytný pro její udržení na místě. Mohou být také použita stébla trávy či podobné věci, ale měly by být po použití odstraněny.

  4. ZACHOVÁNÍ NATOČENÍ Jestliže si striker přeje odstranit, nebo stabilizovat kouli bezprostředně před pokusem o její protlačení, musí si povšimnout a zachovat její natočení.

 4. KOLÍČKY
  1. SPECIFIKACE K označení skóre slouží 4 kolíčky vyrobené z plastu nebo kovu nebo jiného vhodného materiálu; jejich barvy odpovídají barvám koulí použitých ve hře.

  2. POUŽITÍ Na začátku každého tahu by měl být na každé brance nebo kolíku v pořadí pro danou kouli umístěn kolíček odpovídající barvy. Když si koule započítá bod, musí striker kolíček odstranit a na konci tahu jej umístit na příslušnou branku, nebo kolík. Kolíček se umisťuje u prvních šesti branek na břevno, u dalších šesti branek na tyčku. Je-li dosaženo bodu za absolvování kolíku, kolíček se odstraní z kurtu. Kolíček může být strikerem kdykoli dočasně odstraněn; odstraněn být musí, pokud je pravděpodobné, že by mohl ovlivnit dráhu koule v průběhu dalšího úderu (viz Pravidlo 35(c), když koule zasáhne kolíček). Pokud není kolíček umístěn na brance, nebo kolíku, je považován za vnějšího činitele.

 5. HOLE
  1. KONSTRUKCE Hůl se skládá z kladiva a násady pevně připojené k jeho středu pod pravými úhly tak, aby během hry kladivo i násada fungovaly jako jednolitý celek. Pokud je kladivo oddělitelné od násady, ani jedna z těchto částí nesmí být během tahu vyměněna s výjimkou případů uvedených v Pravidle 3(e)(6).

  2. NÁSADA Násada může být zhotovena z jakéhokoli vhodného materiálu. Násada může být opatřena omotávkou, ale ani jedna z těchto částí nesmí být tvarována podle otisku žádné z částí rukou.

  3. KLADIVO Kladivo musí být pevné a může být vyrobeno z jakéhokoli vhodného materiálu, za předpokladu, že to nebude představovat významnou herní výhodu ve srovnání s kladivem vyrobeným výlučně ze dřeva. Musí mít principiálně stejné herní vlastnosti, bez ohledu na to, který z jeho konců bude použit k úderu do koule. Jeho konce musí být rovnoběžné, principiálně stejné a ploché, ačkoli ozdobné drážky jsou přípustné. Hrany konců kladiva musí být stran tvaru a použitého materiálu vyrobeny tak, aby pravděpodobně nemohly poškodit koule, a pokud jsou zkosené, aby netvořily součást konce kladiva.

  4. POMŮCKY S výhradou Pravidla 3(e)(5) nesmí být k žádné části hole připojena žádná zrcátka, ukazatele ani jiná zařízení určená ku pomoci při míření či odehrávání úderu. Nicméně, násada nemusí být rovná a na kladivu mohou být mířící čáry.

  5. ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ HRÁČI Zdravotně postižený hráč může použít hůl s patřičně upravenou násadou za předpokladu, že tím nezíská výhodu oproti hráči bez takového postižení hrajícího klasickou holí.

  6. VÝMĚNA HOLE Hůl nesmí být v průběhu tahu vyměněna za jinou, pokud nebyla neúmyslně poškozena ve stupni významně ovlivňujícím její použití. Poškozená hůl smí být použita pouze tehdy, když tím striker nezíská žádnou výhodu, a musí být vyměněna, pokud přestane spadat pod ustanovení těchto pravidel. Herní vlastnosti hole se v průběhu tahu nesmí změnit.

 6. ROHOVÉ PRAPORKY Praporky barvy modré, červené, černé a žluté jsou volitelnými doplňky a mohou být umístěny v rozích I, II, III a IV. Měly by být umístěny na žerdích asi 12 palců vysokých, které se dotýkají rohu, ale nikterak nezasahují, ani se nenaklánějí do kurtu. Rohový praporek může být strikerem kdykoli dočasně odstraněn.

 7. ROHOVÉ KOLÍKY Osm bílých rohových kolíků, měřících asi ¾ palce v průměru a vyčnívajících asi 3 palce nad zem jsou volitelnými doplňky a mohou být umístěny na hranici ve vzdálenosti jednoho yardu od rohu, měřeno k vzdálenější hraně rohového kolíku (viz Diagram 1). Rohové kolíky by se měly dotýkat hranice, ale nikterak nezasahovat, ani se nenaklánět do kurtu. Rohový kolík může být strikerem kdykoli dočasně odstraněn.

 8. ODCHYLKY Všechny výše zmíněné rozměry se v praxi mohou odchylovat v mezích stanovených v Příloze 1.DIAGRAM 2 - ROHOVÁ OBLAST


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email