OFICIÁLNÍ ROZHODNUTÍ STRAN PRAVIDEL KROKETU

(ORLC)

aktuální stav

Oficiální rozhodnutí

Následující rozhodnutí přijala ILC (Mezinárodní komise pro pravidla při Světové kroketové federaci) a měla by být považována za definitivní co se týká Pravidla 55(a). Předpokládá, se, že budou zahrnuta do Pravidel při jejich příští změně. Předložené návrhy na změny jsou uvedeny kurzívou.

4(e) Pro případ handicapové hry je sice v pravidle odkaz na Pravidlo 37, ale to explicitně nezmiňuje, jakým způsobem má být Pravidlo 4(e) modifikováno, je-li následujícím tahem bisque (handicapový tah), nebo half-bisque (handicapový půltah). V tomto případě má být pravidlo 4(e) interpretováno tak, jakoby bylo modifikováno následovně:

(a) vymazáno "s protivníkem coby strikerem"
(b) vymazáno "i kolíčky"
(c) (2) je nahrzeno "(2) striker, poté, co ohlásil úmysl hrát handicapový tah nebo půltah (viz Pravidlo 37(d)), hraje úder."

Vložit za konec Pravidla 37(c):

"(4) Tah, po němž mohl striker hrát handicapový půltah nebo handicapový tah končí, jak je to definováno v Pravidle 4(e)(1), s výjimkou toho, že kolíčky nemusí být přemístěny. Zbytek Pravidla 4(e) se použije pouze tehdy, když striker ohlásí svůj úmysl tak neučinit podle Pravidla 37(d)(3)."

Vložit "(4)" před poslední větu Pravidla 37(d)(3), a po ní vložit:

"Pokud tak učiní a chyba je objevena předtím, než striker opustí kurt, chyba se odčiní a striker si následně zvolí, zda bude, či nebude hrát handicapový půltah, nebo tah."

Přidat na konec Pravidla 25(b):

"(ale viz Pravidlo 37(d)(4) pro handicapovou hru)".

5(e) "Přeruší švih" by se mělo interpretovat tak, aby to zahrnovalo i "odkloní hůl ze zamýšlené dráhy tak, že projde nad nebo vedle strikerovy koule"; pro přerušení úderu není nutné zastavit pohyb hole před tím, než tato dospěje ke strikerově kouli.

Pravidlo 5(e) nahradit za:

"Jestliže striker záměrně a úspěšně změní švih tak, že podle Pravidla 5(d) není hrán úder, má se zato, že úder ani doba úderu nezačaly s striker neztrácí oprávnění hrát úder."

6(c)(4) "umístěna na kurt," by se mělo interpretovat tak, aby to zahrnovalo i "nesprávně umístěna na kurtu na začátku dalšího úderu na", a to proto, aby nebyly nesprávně umístěné koule považovány za vnější činitele.

V Pravidle 6(c)(4) za "umístěna na kurt" vložit:

"nebo nesprávněna umístěna na kurt na začátku dalšího úderu,"

6(f) Definice pomezní koule by měla být rozšířena tak, aby zahrnovala i kouli umístěnou na startovní čáru na začátku hry, nebo po zdvižení.

V Pravidle 6(f) vložit za "umístěna na pomezní čáru":

"nebo na startovní čáru"

13(b)(1)(A) "u které se má zato, že s ní hrál" by se mělo interpretovat tak, jako by bylo napsáno "se kterou hrál, nebo u které se má zato, že s ní hrál", aby to zahrnovalo případy, kdy jsou údery hrány podle Pravidla 5(d), ale při nichž se strikerova koule nepohnula, ani nezachvěla.

V Pravidle 13(b)(1)(A) vložit před "u které se má zato, že s ní hrál":

"se kterou hrál, nebo"

16(c)(1) "jestliže striker hraje první úder tahu tak, že krokuje" by se mělo interpretovat tak, aby to poskytovalo před hraním úderu strikerovi volbu koule coby strikerovy koule a jejího umístění, je-li striker oprávněn ke zdvižení (viz Pravidla 9(b) a 19(c)), nikoli právo volby, zda úder bude krokovací, je-li hrán s koulí, kterou si nakonec zvolil jako strikerovu, a která je v kontaktu s jinou koulí.

Pravidlo 16(c)(1) nahradit za:

"(1) jestliže striker hraje první úder tahu koulí své strany, která
    (A) je v kontaktu s jinou koulí nebo
    (B) je umístěna do kontaktu s jinou koulí podle Pravidla 8(b) (začátek hry) nebo Pravidla 13 (blokované zdvižení) (nebo Pravidla 36 (volitelné zdvižení nebo kontakt v rozšířené hře))."

22(e) V případě handicapové hry je-li dalším tahem handicapový tah, nebo handicapový půltah by se mělo toto pravidlo interpretovat jako by slovo "protivníkova" bylo vypuštěno.

V Pravidle 22(e) vymazat:

"protivníkova"

28(d) "je způsobeno" by se mělo interpretovat tak, aby to nezahrnovalo případy, kdy došlo ke kontaktu mezi strikerovou koulí a brankou, jinou koulí nebo (s vyjímkou (2)) kolíkem poté, co došlo k v pravidle zmíněným událostem. Tak je tedy úder, v němž strikerova koule roquetuje, odrazí se od branky a zasáhne znovu hůl, faultem, zatímco úder, v němž se strikerova koule odrazí od branky, roquetuje a poté se znovu dotkne hole, faultem není. "Pravidla 16(b)" by se mělo interpretovat tak, aby to zahrnovalo i "Pravidla 17"; rozdíl spočívá mezi koulemi skutečně roquetovanými a těmi, u nichž se má zato, že byly roquetovány podle Pravidla 16(c).

V Pravidle 28(d) nahradit "je způsobeno" za "je bezprostředním důsledkem" a "(1) koulí roquetovanou podle Pravidla 16(b); nebo" nahradit za "(1) interference koule roquetované podle Pravidel 16(b) nebo 17; nebo".

pozn. překl.: V tomto případě bude nutno v souladu s gramatickými pravidly českého jazyka také nahradit v Pravidle 28(d)(2) "vykolíkováním" za "vykolíkování" a v Pravidle 28(d)(3) "interferencí" za "interference"

34(c) "drn" by se měl interpretovat tak, aby zahrnoval izolovaná poškození povrchu kurtu způsobená zvířaty, ptáky, stroji, umístěním postřikovacího zařízení, vandaly a jiné záměrné, spíše než postupně se projevující, případy.

V Pravidle 34(c) po "díra po kolíku" vložit ", omezený prostor poškození způsobeného jinak než hrou" a před "kořen stromu" vložit "nebo přesahující úroveň povrchu kurtu".

Návrhy rozhodnutí

Následující rozhodnutí jsou návrhy a měla by být považována za vodítka, dokud nebudou oficiálně přijata, doplněna, nebo vymazána v dalším vydání:

5(a) Pravidlo 5(a) obsahuje frázi "s úmyslem zasáhnout kouli". Tím je myšleno, že se striker musí snažit zasáhnout určitou, spíše než jakoukoli, kouli a právě tato koule je zmiňována jako "koule" v 5(c) a 5(d)(2) a 5(f). Jedná se o fyzickou kouli, kterou se striker snaží zasáhnout, nikoli kouli, kterou by měl zasáhnout, pokud jde o případ, že se staví ke špatné kouli. Aby šlo o hraný úder, koule musí být koulí ve hře, nebo jednou z koulí, které teprve musí být zahrány do hry, spíše než o vnějším činitelem. Tak tedy pokoušení se o zásah holí koule z jiné hry, nebo koule zatoulané na kurt nepředstavuje úder.

Nahradit první větu Pravidla 5(a) za: "Úder je strikerův pokus zasáhnout určitou kouli holí, kterou drží a z toho plynoucí důsledky. Takové jednání se počítá za úder pouze tehdy, když striker zamýšlí, aby to byl úder jeho tahu (viz Pravidlo 1(e)) a koule je ve hře, nebo musí být do hry teprve zahrána."

5(d)  V Pravidle 5(d)(2) by "nezasáhne" mělo být interpretováno tak, aby zahrnovalo i "nedospěje ke".

V Pravidle 5(d)(2) za "nezasáhne" vložit:

"nebo nedospěje ke"

6(a)  Koule kterou bylo chybně hráno v prvních čtyřech tazích hry se také stává koulí ve hře, ačkoli se to dá vykládat jako situace nepokrytá v Pravidle 8(b).

V Pravidle 6(a) po "Pravidla 8(b)" vložit:

",a to i když náleží protistraně,"

pozn. překl.: Disciplinární a rozhodčí komise AČMK rozhodla 22. 8. 2003 na svém zasedání, že tento návrh rozhodnutí bude naprosto ignorován do doby, kdy se z něj eventuálně stane oficiální rozhodnutí. Výklad komise je opačný, a sice, že koule před právoplatným zahráním do hry zůstává vnějším činitelem.

37(e)  Toto pravidlo je ekvivalentem 4(e)(2) pro handicapovou hru, a tak by tedy mělo také zahrnovat případy, kde striker hraje handicapový tah tehdy, když jsou koule chybně umístěny, např. nesprávně ponechávaje svou kouli v pomezí (jinak by se dalo argumentovat, že handicapový tah nebyl platně hrán, vzhledem k tomu, že předchozí tah neskončil). Handicapový tah je hrán platně, ačkoli došlo k chybě hraní, když je koule nesprávně umístěna (Pravidlo 27(i)).

Na konci prvního souvětí Pravidla 37(e) vložit:

"nebo než správně umístil koule".

39(a)(3) Zdálo by se, že toto pravidlo umožňuje strikerovi, který promarnil handicapové tahy od posledního průjezdu brankou jejich obnovení tím, že projede jednou z branek mimo pořadí. Bylo však zamýšleno pro použití v případě, že branka mimo pořadí byla projeta před nějakým časem a handicapové tahy byly použity k "započítání si" následných branek. Záměrný pokus o obnovení handicapových tahů zrušením bodu za branku by měl být řešen aplikací Pravidla 55(b)(1). Navrhovaná dodatek by také zabránil obnovení handicapových tahů použitých mezi průjezdem poslední branky v pořadí a první mimo pořadí pro účely jiné než průjezd branek strikerovou koulí, ale to je změna v pravidlech, které může být dosaženo pouze dodatkem, nikoli rozhodnutím.

V Pravidle 39(a)(3) nahradit "poté co si tato koule započítala poslední bod v pořadí" za "poté co tato koule projela první brankou mimo pořadí".

Tabulka handicapů Některé údaje ze sloupce pro 18 bodové hry byly chybně přepsány z odpovídající tabulky v 5. edici do minimálně některých výtisků 6. edice. Ty, které bude nutno změnit jsou:

Plná hra     18 bodová hra
10 1/2               7 1/2
11 1/4               8
14                     9 1/2
20                    14

© 2004 Asociace českomoravského kroketu email