Soutěžní řád

Tento soutěžní řád je účinný od dne 5.6.2020 a nahrazuje soutěžní řády vydané v rámci AČMK předtím. V dalším textu se termínem Seniorát, vicepresident, senior-kancléř, asociační handicapper a Disciplinární a rozhodčí komise myslí příslušné orgány Asociace českomoravského kroketu. Pořadatelem se rozumí subjekt, který se úspěšně uchází o pověření pořádat turnaj ve smyslu tohoto Soutěžního řádu.

             
H Hráči M Manažer T Časově omezené hry
H1 Způsobilost k účasti M1 Manažer T1 Povolené časové limity
H2 Chování R Rozhodčí T2 Vypršení časového limitu
H3 Přihlášky R1 Turnajový rozhodčí  
H4 Hra R2 Rozhodčí in charge S Herní systémy na turnaji
H5 Ceny R3 Rozhodčí on call S1 Vyřazovací systém
F Funkcionáři R4 Rozhodčí on appeal S2 Systém dvou pavouků (Draw/Process)
F1 Funkcionáři R5 Rozhodčí-pozorovatel S3 Skupiny
O Organizace turnaje R6 Umpire S4 Švýcarský systém
O1 Kalendářové turnaje B Handicapy Z Turnaje, žebříček a výjimky
O2 Turnajové propozice B1 Handicapy Z1 Zařazení turnajů
O2 Turnajové propozice B1 Handicapy Z2 Diskvalifikace a odstoupení z turnaje
O3 Postup pro zpracování přihlášek B2 Turnajový handicapper Z3 Výjimky


Změny oproti předchozí verzi soutěžního řádu ze dne 18.4.2013 byly provedeny v následujících Ustanoveních:
T Časově omezené hry
Z Turnaje, žebříček a výjimky
Příloha 3

H. HRÁČI

H1 ZPŮSOBILOST K ÚČASTI

 1. ČLENSTVÍ V ASOCIACI ČESKOMORAVSKÉHO KROKETU.

  1. S výhradou bodů (2) a (3) se smějí účastnit Kalendářových turnajů pouze členové AČMK, kteří v příslušném roce uhradili členské příspěvky asociaci.
  2. Vicepresident asociace může toto omezení na konkrétní turnaj zrušit. Takový turnaj je nazýván otevřeným (Open).
  3. Hráč účastnící se svého prvního ne-otevřeného turnaje nespadá pod bod (1).

  H2 CHOVÁNÍ

  1. DOPING.

   1. Za účelem ochrany zdraví hráčů a fair play je zakázán doping.
   2. Za zakázané látky a procedury jsou považovány ty, které jsou uvedeny v Seznamu dopingových tříd a metod MOV, s výjimkou kofeinu, ethanolu, nikotinu, tetrahydrocannabinolu a jejich metabolitů.
   3. Body (4) a (5) níže se týkají hráčů během soutěží přímo pořádaných Seniorátem nebo vicepresidentem nebo Kalendářových turnajů, pokud nebyla dotyčná látka nebo procedura předepsána lékařem.
   4. K porušení tohoto Ustanovení dojde, jestliže:
    1. je zakázaná látka nalezena v tělních tkáních nebo tekutinách hráče;
    2. zjistí se nebo hráč připustí, že použil zakázanou látku nebo metodu;
    3. zjistí se nebo hráč připustí, že pomohl, přiměl nebo způsobil, aby jiný hráč použil zakázanou látku nebo metodu;
    4. hráč se odmítne podřídit nebo překáží aplikaci bodu (5) níže.
   5. Hráč se musí podrobit dopingovému testu kdykoli je o to požádán funkcionářem k tomuto účelu jmenovaným Seniorátem nebo vicepresidentem. Test provede osoba nebo osoby schválené nebo akreditované v souladu s požadavky lékařské komise MOV a podle doporučených postupů.
   6. Hráč, který porušil bod (4) tohoto Ustanovení nebo srovnatelná ustanovení řádů jiných asociací, které v tomto smyslu Seniorát považuje za relevantní, bude diskvalifikován ze soutěže, které se v dané chvíli nebo následně účastní, a podléhá dalším eventuálním disciplinárním postihům ze strany DaRK za hrubě nesportovní chování.
  2. SÁZKY.
   1. Hráč nesmí přijmout sázku na sebe ani vsadit na svého protivníka.
   2. Hráč ani funkcionář nesmí vsadit ani přijmout sázku o vysokou sumu, která se týká výsledku, který by mohl ovlivnit.
   3. Hráč ani člen AČMK, bez ohledu na to, zda hraje či nikoli, nesmí provádět žádné kroky k nesportovnímu ovlivnění výsledku žádné hry, zápasu či soutěže.
  3. DEFINICE DISKVALIFIKACE A ODSTOUPENÍ Z TURNAJE. Diskvalifikací se rozumí rozhodnutí v tomto smyslu učiněné Manažerem dle M1(o) nebo rozhodčího dle Pravidla 55 Pravidel asociačního kroketu 6. edice. Odstoupením se rozumí takové ukončení účasti hráče na turnaji, které Manažer po zvážení shledal oprávněným.
  4. DISCIPLINÁRNÍ POSTIH. Hráč porušující Ustanovení tohoto Soutěžního řádu může podléhat dalšímu disciplinárnímu postihu ze strany DaRK. Všechna rozhodnutí Manažera podle Ustanovení M1(m), M1(n) a Rozhodčího podle Ustanovení R2(j) je třeba za tímto účelem oznámit Disciplinární a rozhodčí komisi AČMK.

  H3 PŘIHLÁŠKY

  1. POSTUP. Není-li pořadatelem stanoveno v propozicích jinak, musí být všechny přihlášky směřovány k Manažerovi turnaje.
  2. UZÁVĚRKA. Není-li pořadatelem stanoveno v propozicích jinak, uzávěrka přihlášek je shodná s koncem kontroly prezence před turnajem. Po jejím uplynutí je přijetí přihlášky zcela na vůli Manažera turnaje.
  3. DEBLY. Není-li stanoveno pořadatelem jinak, přihlášky na deblové soutěže by měly obsahovat jméno deblového partnera.
  4. STARTOVNÉ. Není-li pořadatelem stanoveno v propozicích jinak, platí se startovné až ve chvíli kontroly prezence před turnajem. Nezaplacení startovného je důvodem k diskvalifikaci hráče z turnaje.
  5. POTVRZENÍ. Úspěšné přihlášení bude manažerem potvrzováno pouze na výslovnou žádost přihlašujícího se.
  6. ODMÍTNUTÍ. S přihláškami nad stanovený maximální počet bude nakládáno v souladu s Ustanovením O3. Pořadatelé mají právo odmítnout přihlášku i na jiném základě, ale jsou povinni přihlašujícímu se sdělit důvod.
  7. PŘIJMUTÍ. Všechny přihlášky doručené až do času uzávěrky se považují za úspěšně přijaté.
  8. ÚČAST. Účastí na turnaji se hráči zavazují k dodržování těchto Ustanovení.

  H4 HRA

  1. ČAS. Není-li stanoveno pořadatelem v propozicích jinak, soutěž začíná v 9:30. Hráči musí být připraveni hrát do soumraku.
  2. OHLÁŠENÍ SE. Všichni hráči se musí ohlásit v době kontroly předturnajové prezence Manažerovi. Hodlá-li hráč opustit místo konání soutěže, ohlásí to taktéž Manažerovi a s jeho souhlasem tak může také učinit. Kdokoli je v požadovaný čas nepřítomen nebo neschopen hrát, může být podle Ustanovení M1(n) diskvalifikován.
  3. OBUV A ODĚV. Na kurtu je nutno mít obutu obuv s plochou podrážkou. Je-li tak v propozicích stanoveno, je třeba mít převážně bílý oděv.
  4. TRÉNINK. Není-li výslovně Manažerem stanoveno jinak, hráči nemají právo na kurtu trénovat.

  H5 CENY

  1. PODMÍNKY PRO DRŽBU. Není-li stanoveno jinak, smí výherci cen tyto držet po dobu jednoho roku (u turnajů, které se opakují v jiném časovém intervalu, pak po tuto dobu) nebo do chvíle, kdy se o ně znovu soutěží, cokoli z uvedeného nastane dřive.
  2. NEVRÁCENÍ. Držitelé cen jsou odpovědni za jejich vrácení před uplynutím doby stanovené v bodě (a) výše. Neučiní-li tak, mohou podléhat eventuálnímu Disciplinárnímu postihu.
  3. ODPOVĚDNOST. Držitelé cen jsou povinni tyto vrátit v nepoškozeném stavu.

  F. FUNKCIONÁŘI

  F1 FUNKCIONÁŘI

  1. JMENOVÁNÍ. Na každém turnaji musí být Turnajový rozhodčí, Handicapper a Manažer. Turnajovým rozhodčím, kterého jmenuje senior-praetor na základě žádosti Pořadatele podané minimálně 28 dnů před konáním turnaje, musí být pouze osoba s platnou licencí rozhodčího. Handicapper a Manažer jsou v předstihu jmenováni Pořadatelem. Pořadatel může jmenovat pro mimoherní koordinaci činností spojených s pořádáním turnaje Ředitele turnaje.
  2. PRÁVA A POVINNOSTI. Tito funkcionáři jsou dohromady odpovědní, každý v rozsahu určeném tímto Řádem za interpretaci a uplatňování Pravidel a Soutěžního řádu.
  3. ODVOLACÍ VÝBOR. Pořadatel může také jmenovat Odvolací výbor, aby rozhodoval o odvoláních proti rozhodnutím Manažera a Handicappera nebo o stížnostech na podjaté rozhodování Turnajového rozhodčího.

  O. ORGANIZACE TURNAJE

  O1 KALENDÁŘOVÉ TURNAJE

  1. POŽADAVKY. Má-li se turnaj objevit v Turnajovém kalendáři AČMK, musí Pořadatel:
   1. zaslat vicepresidentovi do 28. února roku, v němž se turnaj koná základní prepropozice turnaje;
   2. zajistit publikaci detailních propozic; od svého zveřejnění budou propozice neměnné s výjimkou drobných upřesnění; upřesnění v ediktu viceresidenta;
   3. zajistit alespoň takový počet kurtů, který odpovídá požadavkům stanoveným pro danou kategorii turnaje;
   4. zajistit koule identického typu;
   5. spolu s Manažerem stanovit maximální počet účastníků turnaje, při čemž je vzat do úvahu předpokládaný herní systém a počet kurtů;
   6. zajistit, aby byly přihlášky zpracovány v souladu s O3;
   7. zajistit, aby byl za každého zúčastněného hráče odveden Příspěvek z turnaje na účet asociace ve výši stanovené Seniorátem;
   8. zajistit, aby senior-praetor byl minimálně 28 kalendářních dnů, resp. u turnaje kategorie Local 5 kalendářních dnů, před konáním turnaje požádán o jmenování Turnajového rozhodčího;
   9. zajistit, aby odměna Turnajového rozhodčího s jeho oprávněnými cestovními náhradami byla odvedena na účet asociace ve výši stanovené Seniorátem.
  2. MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ. Turnaj se nepovažuje za konaný, účastní-li se jej méně hráčů než je stanoveno ediktem vicepresidenta pro danou kategorii turnaje.
  3. ZPRÁVA. Pořadatel musí určit vhodnou osobu, aby co nejrychleji po skončení turnaje:
   1. zapsala výsledky turnaje na oficiální webové stránky AČMK;
   2. zaslala senioru-kancléři celkovou sumu Příspěvků z turnaje a odměnu Turnajového rozhodčího s jeho oprávněnými cestovními náhradami;
   3. zaslala Asociačnímu handicapperovi seznam handicapových korekcí;
   4. zaslala Disciplinární a rozhodčí komisi detaily týkající se jakéhokoli relevantního incidentu týkajícího se Ustanovení H2, H3(h), H5(b), R2(j) nebo M1(n).

  O2 TURNAJOVÉ PROPOZICE

  1. OBSAH. Turnajové propozice musí obsahovat následující informace:
   1. datum a místo konání turnaje;
   2. povaha turnaje stran pravidel a použitých přípustných odchylek od nich;
   3. jakékoli omezení týkající se způsobilosti hráčů se jej účastnit (handicapový limit apod.);
   4. počet a rozměry kurtů;
   5. vnitřní rozchod branek;
   6. typ použitých koulí;
   7. předpokládaný hrubý časový plán turnaje;
   8. informace o herním systému;
   9. datum uzávěrky přihlášek;
   10. čas kontroly prezence účastníků;
   11. výše startovného (do kterého je zahrnut Příspěvek pro asociaci);
   12. jméno a kontakt na Manažera turnaje;
   13. jakékoli další informace, které jsou podle názoru Pořadatele užitečné pro perspektivní účastníky turnaje;
   14. maximální počet účastníků turnaje.
  2. PŘÍPUSTNÉ FORMY HRY. Za přípustné formy hry se považují všechny varianty uvedené v Pravidlech asociačního kroketu, 6. edice a Pravidlech golf kroketu, 5. edice.
  3. NÁZEV. Název žádného turnaje nesmí bez souhlasu vicepresidenta obsahovat termín "otevřený", "mistrovství" ani jejich gramatické tvary, či cizojazyčné ekvivalenty.

  O3 POSTUP PRO ZPRACOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

  1. PŘIJETÍ.
   1. Přihlášky přijaté před uzávěrkou je třeba zpracovat dohromady a to v nejkratší možné době po jejím ukončení.
   2. Jestliže počet přihlášek přesáhne stanovený maximální počet účastníků, je automaticky dána přednost Manažerovi turnaje a minulému vítězi, byl-li jaký; ze zbytku přihlášek se účastníci turnaje vyberou:

    1. na turnaji kategorie ExtraClass podle procedury stanovené Seniorátem;
    2. na turnaji kategorie GrandSlam bude dána přednost osobě s lepším umístěním na gradeovém žebříčku ke dni uzávěrky přihlášek;
    3. na turnaji kategorie nižší než GrandSlam losem.
   3. Není-li počet přihlášek větší než stanovený maximální počet účastníků, měly by být všechny přihlášky přijaty.
  2. VRÁCENÍ STARTOVNÉHO. Osobě, jejíž přihláška nebyla přijata se vrátí startovné v plné výši.
  3. ODMÍTNUTÍ. Pořadatel může odmítnout přijetí přihlášky i z jiného důvodu než je nezpůsobilost k účasti nebo převis přihlášek nad maximálním stanoveným počtem účastníků, ale pokud tak učiní, je povinen informovat neúspěšného uchazeče o hru na turnaji o důvodu, který jej k podobnému rozhodnutí vedl.

  M. MANAŽER

  M1 PRAVOMOCI A POVINNOSTI MANAŽERA

  Pravomoci a povinnosti manažera jsou následující.
  1. POČET ÚČASTNÍKŮ. Radit Pořadatelům stran maximálního počtu účastníků na turnaji.
  2. LOS. Dozorovat nad losem, sám učinit los, nebo pověřit jinou osobu k jeho provedení.
  3. POŘADÍ HER. Rozhodovat o pořadí, ve kterém budou hry hrány.
  4. KURTY. Přidělovat účastníkům kurty ke hře a prohlásit kurt za nezpůsobilý ke hře.
  5. ČASOVÝ PLÁN. Rozhodovat o časovém plánu turnaje, včetně doby zahájení a ukončení příslušných herních dnů turnaje.
  6. TRÉNOVÁNÍ. Rozhodnout kdy hráči smějí na kurtech trénovat, eventuálně je informovat, že takové právo v souladu s H4(d) nemají.
  7. PŘERUŠENÍ HRY. Přerušit a odložit dohrání nedokončené hry za předpokladu, že žádná koule není v kritické pozici (viz Pravidlo 6(d)) a zaznamenat stav hry, nebo pověřit jinou osobu, aby tak učinila.
  8. SVOLENÍ K ODCHODU. Dát, nebo odmítnout dát hráči svolení k odchodu z prostoru, kde se turnaj odehrává.
  9. PROGRAM. Upravovat program turnaje dle vlastního uvážení, jmenovitě:
   1. stanovit časová omezení pro hry podle Ustanovení T1;
   2. rozhodnout, že se budou hrát zkrácené hry podle Části 3D Pravidel (Pravidla 44, 45 a 46);
   3. rozhodnout během turnaje před započetím kola, jehož hry měly být časově omezeny, že se časové limity zvýší, nebo zruší; v tomto případě se zvýšení, nebo odstranění časových limitů musí týkat všech následujících her;
   4. rozhodnout, že místo vyřazovacího systému se použije systém skupin, švýcarský systém nebo systém dvou pavouků;
   5. rozhodnout, že pozdější kola soutěže se budou hrát na více vítězných her;
   6. změnit handicapové limity pro daný turnaj;
   7. určit takový typ tie-breaku jaký uzná za vhodné; neurčil-li před začátkem turnaje explicitně jiný typ, má se zato, že:

    1. AC: jako tie-break byl určen pokus o dosažení co největšího počtu bodů strikerovou koulí v průběhu jednoho tahu začínajícího ze standardního postavení koulí pro break ze tří koulí (strikerova koule a druhá koule v jednoyardovém okolí první branky a třetí koule v jednoyardovém okolí druhé branky - viz Příloha 1;
    2. GC: jako tie-break byly určeny průjezdy branky ze vzdálenosti 3 yardů. Los rozhodne o pořadí hráčů postupně odehrajících v daném pořadí každou z 5 sérií. Pokud o postupujích není rozhodnuto, pokračuje se po jedné sérii až do konečného rozhodnutí.
   8. rozhodnout, že se budou hrát paralelní hry podle Pravidla 52;
   9. přidělit v časově omezených hrách čas navíc u paralelních her nebo v případě nutnosti i jindy;
   10. podle podmínek a standardu hry rozhodnout o rozchodu branek.
  10. KONZULTACE. Spolu s pořadateli rozhodnout o dalších změnách programu turnaje, pokud nebudou odporovat Pravidlům nebo těmto Ustanovením.
  11. INFORMACE. Informovat hráče a diváky o jakýchkoli změnách v programu.
  12. CENY. Osobně předat, nebo jmenovat jinou osobu, aby předala ceny pro vítěze, eventuálně jiné osoby.
  13. DISKVALIFIKACE. Diskvalifikovat hráče, který porušil Ustanovení H1, H2, H3(d) nebo H4.
  14. ZÁPIS VÝSLEDKŮ. Zapisovat výsledky turnaje a předat je osobě určené dle O1c)
  15. SANKCE. Uložit takové sankce, jaké uzná za vhodné, zahrnujíce v to i diskvalifikaci, a to jakémukoli hráči, který:
   1. byl nepřítomen nebo neschopen hrát ve chvíli, kdy k tomu byl vyzván Manažerem; nebo
   2. trénoval na kurtu bez povolení Manažera; nebo
   3. odmítl hrát v obuvi s plochou podrážkou; nebo
   4. se provinil nepřípustným chováním.
  16. MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ. Učinit taková opatření, která jsou v případě mimořádných okolností nutná k zajištění zdraví, bezpečnosti a zájmů hráčů, diváků, pořadatelů a hostitelského klubu.

  R. ROZHODČÍ

  R1 TURNAJOVÝ ROZHODČÍ

  Pravomoci a povinnosti Turnajového rozhodčího, kterýžto musí být držitelem licence rozhodčího vydanou AČMK nebo jinou organizací, kterou v tomto smyslu považuje Seniorát za relevantní, jsou následující:
  1. ASISTENTI A ODVOLÁNÍ. Jmenovat na základě vlastního uvážení Rozhodčí a Umpiry ze seznamu licencovaných rozhodčích AČMK, aby mu pomáhali při plnění dále uvedených povinností. Není-li přítomen dostatek licencovaných osob, může coby Umpira jmenovat jinou vhodnou osobu. Od rozhodnutí Rozhodčího a Umpira je přípustné odvolání k Turnajovému rozhodčímu pouze před zahráním dalšího úderu a to ve věci aplikace pravidel, rozhodnutí podle Pravidla 55 nebo Ustanovení R2(j). Jestliže je to zapotřebí, jmenuje Turnajový rozhodčí před začátkem turnaje Zastupujícího turnajového rozhodčího, a pokud tento vykonává funkci Turnajového rozhodčího, není od jeho rozhodnutí odvolání.
  2. KONTROLA KURTU. Zkontrolovat rozměry a rozestavění kurtu, aby byly v souladu s podmínkami, které byly před turnajem oznámeny.
  3. ZÁPIS Z TURNAJE.. Zaslat senioru-preatorovi informace o průběhu jím řízeného turnaje, specifikované v ediktu.
  4. ROZHODČÍ IN CHARGE. Jmenovat sebe, nebo Rozhodčího jmenovaného podle Ustanovení R1(a) Rozhodčím in charge, a to na základě vlastního uvážení nebo podle požadavku kterékoli herní strany.
  5. DALŠÍ ROZHODCOVÁNÍ. Být dostupný nebo zajistit, aby osoba jmenovaná podle Ustanovení R1(a) byla dostupná pro rozhodování jako Rozhodčí on call, nebo Rozhodčí on appeal nebo Umpire.

  R2 ROZHODČÍ IN CHARGE

  Pravomoci a povinnosti Rozhodčího in charge, tedy rozhodčího řídícího hru jsou následující:
  1. INFORMOVAT SE. Zjistit stav hry, ujímá-li se rozhodování hry, která již probíhá. Pokud je mezi hráči v tomto ohledu spor, musí jej rozsoudit jako Rozhodčí on appeal.
  2. JEDNAT JAKO VŽDY BDĚLÝ PROTIVNÍK. Koncentrovat se pouze na hru a jednat jako neustále bdělý protivník. Přítomnost Rozhodčího in charge nezbavuje strikera povinnosti, ani protivníka práva upozornit, že bude hrán problematický úder nebo, že možná došlo k chybě, resp. interferenci.
  3. POSUZOVAT ÚDERY. Zaujmout co nejvýhodnější místo pro posouzení průběhu a výsledku úderu.
  4. ČINIT ROZHODNUTÍ. Rozhodovat všechny otázky týkající se faktického stavu a Pravidel, s výhradou práva kteréhokoli hráče odvolat se k Turnajovému rozhodčímu podle Ustanovení R1(a). Při rozhodování, zda je koule vzhledem k jiné blokována, se v případě pochyb obecně preferuje pozitivní odpověď.
  5. POSKYTOVAT INFORMACE. Na požádání kdykoli poskytnout kterémukoli hráči informace týkající se stavu hry. Nicméně rozhodnutí, zda je koule vzhledem k jiné blokována, nemůže být učiněno, pokud na začátku tahu striker nežádá o blokované zdvižení.
  6. CITOVAT PRAVIDLA. Citovat dle vlastní úvahy nebo na požádání Pravidla, která se týkají konkrétní situace. Takováta informace může být podána před jakýmkoli úderem, u kterého je pravděpodobné, že by se na něj dané Pravidlo vztahovalo. Hráčům nemůže poskytovat žádný jiný druh rad.
  7. VYSVĚTLOVAT POCHYBENÍ (FAULTS). Vysvětlit hráči, který se dopustil pochybení, povahu tohoto pochybení buď na základě vlastní úvahy nebo na požádání.
  8. UPRAVOVAT ROZESTAVĚNÍ. Má-li to praktický význam a není-li to na závadu jiné hře na kurtu:
   1. na požádání kteréhokoli hráče uvést do správného stavu kurt a jeho vybavení před začátkem hry;
   2. na požádání kteréhokoli hráče uvést značení hranic, branku nebo kolík do stavu, který předcházel jeho podstatné změně;
   3. na požádání strikera uvést do správného stavu branku nebo kolík a vykonat testy a úpravy pozic koulí podle Pravidel 3(a)(3) a 3(b)(3).
  9. NAPRAVOVAT POŠKOZENÍ. Podle vlastní úvahy napravit jakékoli zvláštní poškození kurtu.
  10. TRESTAT PORUŠOVÁNÍ PRAVIDEL. Penalizovat kteréhokoli hráče za porušení Pravidel nebo jiné nepatřičné chování tak, aby bylo v daném případě co nejlépe dosaženo spravedlnosti. Tato pravomoc by měla být využívána co možná nejméně a hráč se v souvislosti s ní může odvolat k Turnajovému rozhodčímu podle Ustanovení R1(a).
  11. ZVLÁŠTNÍ PRAVOMOC. Dělat cokoli jiného, co je nezbytné pro výkon povinnosti Rozhodčího in charge.

  R3 ROZHODČÍ ON CALL

  Rozhodčím on call je Turnajový rozhodčí, nebo jiný Rozhodčí nominovaný podle R1(a), který je požádán, aby rozhodl před tím, než k dané události dojde. S výhradou následujících odstavců jsou během rozhodování jeho práva a povinnosti identické jako Rozhodčího in charge. Zůstává Rozhodčím on call do chvíle než opustí kurt ve víře, že vykonal svou povinnost.
  1. INFORMOVAT SE. Nejprve se musí informovat o stavu hry v rozsahu nezbytném pro posouzení otázky pro níž byl zavolán. Liší-li se hráči v názorech musí spor rozsoudit jako Rozhodčí on appeal.
  2. BLOKOVANÁ ZDVIŽENÍ. Je-li zavolán, aby rozhodl o blokovaném zdvižení, musí nejprve zjistit, zda žadatel ještě nezahájil tah a že je protivník odpovědný za pozici příslušné koule.
  3. ODVOLÁNÍ. Kterýkoli hráč se může od jeho rozhodnutí odvolat k Turnajovému rozhodčímu podle Ustanovení R1(a).

  R4 ROZHODČÍ ON APPEAL

  Rozhodčím on appeal je Turnajový rozhodčí, nebo jiný Rozhodčí nominovaný podle Ustanovení R1(a), který byl požádán, aby rozhodl jakoukoli otázku týkající se fakt nebo Pravidel poté, co daná událost nastala. Otázku může rozhodnout pozorováním nebo zjišťováním. S výhradou následujících odstavců jsou během rozhodování jeho práva a povinnosti identické jako Rozhodčího in charge. Zůstává Rozhodčím on appeal do chvíle než opustí kurt ve víře, že vykonal svou povinnost.
  1. OSOBNÍ POZOROVÁNÍ. Sledoval-li Rozhodčí on appeal dotyčnou událost osobně a je spokojen s tím, co viděl, může otázku rozhodnout bez dalšího zjišťování; o této skutečnosti je hráče povinen informovat.
  2. ZJIŠŤOVÁNÍ. V ostatních případech musí Rozhodčí on appeal rozhodnout po důkladném zjištění všech relevantních okolností. Měl by vyslechnout obě strany a podle svého uvážení i jiné svědky. Hráče musí informovat o čemkoli, co osobně pozoroval, je-li to pro dané rozhodnutí relevantní. Rozhodnout musí podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
  3. KOMPROMISNÍ ROZHODNUTÍ. Jako poslední možnost může Rozhodčí on appeal vydat kompromisní rozhodnutí. To může zahrnovat arbitrární změnu umístění kolíčků a koulí, počtu zbývajících handicapových tahů, zbývajícího času či pořadí ve hře. Rozhodčí on Appeal může také rozhodnout, že hra se započne znovu.
  4. POCHYBENÍ. Rozhodčí on appeal nesmí rozhodnout, že došlo k pochybení podle Pravidla 28(a), pokud jej osobně nepozoroval nebo jej nedosvědčil Rozhočí-pozorovatel nebo pokud striker nepřipustil fakta, která k takovému závěru jednoznačně vedou.
  5. ODVOLÁNÍ. Kterýkoli hráč se může od jeho rozhodnutí odvolat k Turnajovému rozhodčímu podle Ustanovení R1(a).

  R5 ROZHODČÍ-POZOROVATEL

  Rozhodčím-pozorovatelem je Rozhodčí, který není ani Rozhodčí in charge, ani Rozhodčí on call, ani Rozhodčí on appeal a jeho pravomoci a povinnosti jsou následující:
  1. CHYBY. Intervenovat, slyší-li, že byla připuštěna chyba, a zajistit, aby hra pokračovala podle Pravidel.
  2. CHYBNÉ INFORMACE. Intervenovat, slyší-li že hráč poskytuje chybné informace o Pravidlech nebo o Ustanoveních Soutěžního řádu.
  3. KOULE CHYBNĚ ODSTRANĚNÁ. V handicapové hře intervenovat, byla-li koule chybně odstraněna z kurtu (Pravidlo 38).
  4. NABÍDNOUT INFORMACE. Nabídnout relevantní informace Rozhodčímu on appeal.
  5. STÁT SE IN CHARGE. Požádat Turnajového rozhodčího, aby jej pověřil řízením hry. Je-li jmenován Rozhodčím in charge poté, co osobně pozoroval, že došlo k určité chybě, nesmí na tuto skutečnost upozornit žádného hráče před uplynutím reklamační lhůty, ani vydat rozhodnutí, že k takové chybě došlo, nebyl-li návrh na podobné rozhodnutí podán hráčem.

  R6 UMPIRE

  Umpire je osoba nominovaná Turnajovým rozhodčím podle Ustanovení R1(a), a jejíž pravomoce a povinnosti jsou určeny následovně.
  1. ON CALL. Konat jako Rozhodčí on call při rozhodování zda:
   1. koule zasáhla jinou kouli;
   2. koule se pohnula nebo zachvěla;
   3. koule zasáhla kolík;
  2. ON APPEAL. Konat jako Rozhodčí on appeal při rozhodování zda:
   1. koule projela brankou v pořadí nebo je v pozici, aby tak mohla učinit;
   2. koule je mimo kurt.

  B. HANDICAPY

  B1 HANDICAPY

  1. HANDICAPOVÝ TURNAJ. Turnaje nejnižších dvou tříd (Local, Club) a herní systém Plate při nich hraný jsou automaticky handicapové.
  2. HANDICAPOVACÍ PROCEDURA. Seniorát stanoví procedury pro přidělování handicapů novým hráčům a pro úpravu handicapů existujících, jakož i pro jejich automatickou změnu.
  3. HANDICAPOVÉ ČÍSLO. Handicapová čísla vede AČMK pro zkrácenou 14-bodovou hru. Oficiální handicapy jsou od -3 do 9 po půlbodových krocích a od 10 do 13 po celočíselných krocích.
  4. ZAPOČÍTÁVANÉ HRY. Za relevantní se pro účely handicapovací procedury považují pouze hry započítávané do žebříčků.

  B2 TURNAJOVÝ HANDICAPPER

  1. PRÁVA A POVINNOSTI. Práva a povinnosti Turnajového handicappera jsou následující.
   1. PŘIDĚLENÍ. Přidělit handicapové číslo novému hráči podle procedur stanovených Seniorátem.
   2. ZMĚNA. V případě nutnosti změnit existující handicap hráče podle procedur stanovených Seniorátem.

  T. ČASOVĚ OMEZENÉ HRY

  T1 POVOLENÉ ČASOVÉ LIMITY

  1. PŘED HROU. Manažer může stanovit časový limit na kterékoli kolo soutěže za předpokladu že pro kola následující bude stanoven časový limit stejný, nebo vyšší, nebo žádný, a to v případě, že je to v předstihu oznámeno v propozicích k turnaji, anebo za okolností hodných zvláštního zřetele bezprostředně před začátkem daného kola soutěže.
  2. BĚHEM HRY. Pokud nebyl stanoven časový limit podle bodu (a.), může manažer za okolností hodných zvláštního zřetele stanovit limit dvaceti minut na kteroukoliv hru, která probíhá již nejméně 1 hodinu.
  3. PODLE TYPU HRY.
   1. Asociační kroket. Nejkratší přípustný limit stanovený podle bodu (a.) činí pro:
    1. nezkrácené (26bodové) hry ne méně než 2 hodiny.
    2. zkrácené (kratší než 26bodové) hry ne méně než 1 hodina.
   2. Golf kroket. Nejkratší přípustný limit stanovený podle bodu (a.) činí pro:
    1. 7bodové hry ne méně než 30 minut.
    2. 13bodové hry ne méně než 40 minut.
    3. 19bodové hry ne méně než 50 minut.

  T2 VYPRŠENÍ ČASOVÉHO LIMITU

  1. OBECNÝ POSTUP.
   1. Byl-li na danou hru stanoven časový limit, hráči by měli zařídit, aby nezávislá osoba anebo v krajním případě jeden z nich, byl odpovědný za zřetelné ohlášení, že bylo dosaženo časového limitu.
   2. Pro samotný účel posouzení, zda strikerův tah končí před, anebo poté co bylo oznámeno dosažení časového limitu, se má za to, že jeho tah končí a protivníkův začíná ve chvíli, kdy provedl úder do strikerovy koule, nebo kdy se mělo za to, že tak učinil v posledním úderu svého tahu.
    1. Hra asociačního kroketu následně pokračuje po dodatečný časový úsek, během nějž striker dokončí svůj tah a jeho protivník pak odehraje jeden tah.
    2. Hra golfkroketu následně pokračuje po dodatečný časový úsek, během nějž striker dokončí svůj tah a poté se odehraje 8 dalších tahů.
   3. Strana, která dosáhla většího počtu bodů na konci dodatečného časového úseku je vítězem. Pokud obě strany dosáhly stejného počtu bodů, hra pokračuje, a strana, která dosáhne bodu nejdříve, bude vítězem (jakékoli další body dosažené v tomto posledním úderu se ignorují).
  2. HANDICAPOVÉ HRY. Během dodatečného časového úseku a ani bezprostředně po něm nelze hrát handicapové tahy ani půltahy. Pokračuje-li hra i po skončení dodatečného časového úseku podle (a)(3), smějí pak být handicapové tahy nebo půltahy hrány.
  3. OBNOVENÍ ČASU. Tato ustanovení podléhají Pravidlu 53(g)(2) Pravidel asociačního kroketu, Pravidlu 17.3. Pravidel golf kroketu a Ustanovení R4(c).

  S. HERNÍ SYSTÉMY NA TURNAJI

  Herní systém může být zvolen jako jeden z dále uvedených, eventuálně jako jejich kombinace. Není-li použit v koncové fázi vyřazovací systém, měl by herní systém umožňovat určení pořadí hráčů odpovídající ve vyřazovacím systému vítězi, poraženému finalistovi, poraženým semifinalistům a poraženým čtvrtfinalistům. Vítěz turnaje nesmí být určen ani pomocí losu ani tie-breaku ani rozdílem skóre; v případě, že vítěz vzejde z finále, nemělo by toto finále být mimo okolností hodných zvláštního zřetele časově omezeno.

  S1 VYŘAZOVACÍ SYSTÉM

  1. NASAZOVÁNÍ. Na level (nehandicapových) turnajích je přípustné nasazení 2, nebo 4, nebo 8 hráčů a to podle předturnajového umístění na gradeovém žebříčku. Jsou-li nasazeny 2 osoby, potom tak, aby se spolu utkaly ve finále. Jsou-li nasazeny 4 osoby, potom tak, aby se 1. nasazený utkal se 4. nasazeným v semifinále a 3. nasazený se 2. nasazeným v semifinále. Pro 8 nasazených se postupuje analogicky (1. s 8. ve čtvrfinále, 4. s 5. ve čtvrtfinále, 3. s 6. ve čtvrtfinále a 2. se 7. ve čtvrtfinále). Primárním účelem nasazování je zajištění situace, aby se lepší hráči utkali pokud možno až v závěrečných fázích turnaje, nikoli aby nasazení hráči získali bye (volný los). Na handicapových turnajích není přípustné nasazování.
  2. LOS. S výhradou bodu (a) se los provede následovně:
   1. Počet přihlášených se odečte od mocniny 2 (8, 16, 32, 64...), která je rovna, nebo větší než počet účastníků. Tento rozdíl představuje počet hráčů, kteří v 1. kole získají bye (volný los neboli má se o nich zato, že porazili fiktivního hráče se jménem "Bye").
   2. Počet hráčů, kteří získali bye se odečte od počtu účastníků. Tento rozdíl udává počet hráčů v 1.kole.
   3. Je-li počet bye sudý, polovina počtu bye se umístí na začátek pavouka a polovina na konec pavouka. Je přípustné v rámci polovin pavouka počet bye dále rovnoměrněji dělit do příslušných čtvrtin, osmin, šestnáctin (atd.) pavouka, je-li to dle názoru manažera turnaje v dané situaci rozumné. Je-li počet bye lichý, umístí se o jeden bye více na konec pavouka.
   4. Hráči jsou poté náhodně losování a v pořadí, v jakém byli vylosováni jsou jejich jména umístěna do pavouka.
   5. PŘÍKLAD č. 1: 21 přihlášených znamená, že 11 osob získá bye pro 1. kolo (32-21=11) a 10 osob (21-11=10) se utká v 1.kole. Nebude-li rozhodnutím manažera počet bye rozdělen rovnoměrněji, potom prvních pět vylosováných osob získá bye pro 1. kolo, dalších 10 osob se utká v první kole (6. se 7., 8. s 9., 10. s 11., 12. s 13. a 14. s 15.) a dalších šest vylosovaných osob (16., 17., 18., 19., 20. a 21.) získá bye pro 1. kolo.
   6. PŘÍKLAD č. 2: 12 přihlášených, z čehož 2 osoby jsou určeny k nasazení znamená, že 4 osoby (16-12=4) získají bye (z toho 2 nasazené) a 8 osob (12-4=8) se utká v prvním kole. Nebude-li rozhodnutím manažera počet bye rozdělen rovnoměrněji, potom 1. nasazený získává bye, první vylosovaný získává bye, dalších 8 vylosovaných se utká v prvním kole, desátý vylosovaných získává bye a 2. nasazený získává bye.

  S2 SYSTÉM DVOU PAVOUKŮ (DRAW/PROCESS)

  1. DRAW. První pavouk, známý jako Draw, je sestaven obdobně jako pavouk ve vyřazovacím systému podle Ustanovení S1 s tím, že se fiktivně předpokládá, že je přítomen takový počet účastníků, který je roven mocnině dvou a hráčům jsou postupně přidělena čísla od 1 do příslušné mocniny dvou. Osoby, které získaly v prvním kole bye, se tak tedy fiktivně utkávají s neexistujícím hráčem (označovaným jako "Bye"), který má nicméně přiděleno číslo.
  2. PROCESS. Druhý pavouk, známý jako Process, je sestaven tak, že jsou hráči podle čísel přidělených jim v pavouku Draw seřazeni následovně:
   1 až 8 účastníků   1 a 5 3 a 7 2 a 6 4 a 8
   9 až 16 účastníků první osma 1 a 9 5 a 13 3 a 11 7 a 15
     druhá osma 2 a 10 6 a 14 4 a 12 8 a 16
   17 až 32 účastníků první osma 1 a 17 9 a 25 5 a 21 13 a 29
     druhá osma 3 a 19 11 a 27 7 a 23 15 a 31
     třetí osma 2 a 18 10 a 26 6 a 22 14 a 30
     čtvrtá osma 4 a 20 12 a 28 8 a 24 16 a 32
   Pro 33 až 64 účastníků se za každé číslo analogicky zapíše číslo o 32 vyšší (1. osma tedy bude vypadat: 1 a 33, 17 a 49, 9 a 41, 25 a 57), pro 65 až 128 účastníků se za každé číslo z Processu pro 33 až 64 analogicky zapíše číslo o 64 větší (1. osma tedy bude vypadat: 1 a 65, 33 a 97, 17 a 81, 49 a 113) atd.
  3. Čísla přidělená fiktivním hráčům v Draw představují fiktivní hráče i v Processu a kterýkoli z hráčů, který je s nimi spárován, získává v Processu bye.
  4. Aby se zabránilo nevyrovnanému Processu s velkým množstvím izolovaných bye (fiktivních hráčů), je pro počet účastníků mezi mocninami dvou záhodno Draw sestavit tak, že v horní polovině pavouka Draw jsou fiktivním hráčům přidělována sudá čísla a ve spodní polovině lichá čísla.
  5. PŘÍKLAD: Pro 11 účastníků bude postup vypadat takto:
   1. 11 osob znamená 5 osob, které získají bye (16-11=5) a 6 osob, které se utkají v 1. kole (11-5=6).
   2. 5 bye se rozdělí tak, že dva bye budou v horní polovině pavouka Draw a tři ve spodní polovině pavouka Draw. Podle doporučení Ustanovení S2(d) se fiktivním hráčům přidělí v horní polovině pavouka Draw dva nejnižší sudá čísla (2 a 4) a ve spodní polovině tři nejvyšší lichá čísla (15, 13, 11).
   3. Pavouk Process je sestaven v souladu s Ustanovením S2(b). Základní osnova pavouků bude tedy vypadat takto:
      DRAW            PROCESS  
    1.     1.  
    2. Bye /   9.   /
    3.     5.  
    4. Bye /   13. Bye /
    5.     3.  
    6.   /   11. Bye /
    7.     7.  
    8.   /   15. Bye /
    9.     2. Bye
    10.   /   10.   /
    11. Bye   6.  
    12.   /   14.   /
    13. Bye   4. Bye
    14.   /   12.   /
    15. Bye   8.  
    16.   /   16.   /
  6. VÍTĚZ. Vítěz vzejde ze zápasu mezi vítězem pavouku Draw a vítězem pavouku Process. Vyhrála-li oba pavouky jedna osoba, stane se celkovým vítězem ona a poražení finalisté mohou hrát o celkové druhé místo.
  7. VARIANTY. Jsou přípustné následující varianty, které v jisté fázi pavouky Draw a Process spojují do nově vytvořeného jediného hlavního pavouku:
   1. VARIANTA A. V pavoucích Draw a Process se nechá odehrát semifinále. Pokud ve hře zůstali
    1. 4 hráči, pak se rozlosují do semifinále v nově vytvořeném hlavním pavouku.
    2. 3 hráči, pak ten, který by se dostal do finále jak v Draw tak v Processu, postupuje do finále v nově vytvořeném hlavním pavouku a zbylí dva hráči se utkají v jediném semifinále v nově vytvořeném hlavním pavouku.
    3. 2 hráči, pak oba postupují do finále v hlavním pavouku a semifinále v hlavním pavouku se nekoná.
   2. VARIANTA B. V pavoucích Draw a Process se nechá odehrát čtvrtfinále. Pokud ve hře zůstalo
    1. 8 hráčů, pak se rozlosují do čtvrtfinále v nově vytvořeném hlavním pavouku.
    2. 7 hráčů, pak ten, který by se dostal do semifinále jak v Draw, tak v Processu, je umístěn na pozici 1 v nově vytvořeném hlavním pavouku a pro čtvrtfinále získává bye, pozice 2 se nechá prázdnou (obsadí se fiktivním hráčem) a na pozice 3 až 8 je zbylých šest hráčů rozlosováno.
    3. 6 hráčů, pak ti dva hráči, kteří by se dostali do semifinále jak v Draw, tak v Processu jsou umístěni na pozice 1 a 8 (konkrétní pozice je přidělena konkrétnímu hráči losem) v nově vytvořeném hlavním pavouku a pro čtvrtfinále získávají bye, pozice 2 a 7 se nechají prázdné (obsadí se fiktivními hráči) a na pozice 3 až 6 jsou zbylí čtyři hráči rozlosováni.
    4. 5 hráčů, pak ti tři hráči, kteří by se dostali do semifinále jak v Draw, tak v Processu jsou umístěni na pozice 1, 3 a 8 (konkrétní pozice je přidělena konkrétnímu hráči losem) v nově vytvořeném hlavním pavouku a pro čtvrtfinále získávají bye, pozice 2, 4 a 7 se nechají prázdné (obsadí se fiktivními hráči) a na pozice 5 až 6 jsou zbylí dva hráči rozlosováni.
    5. 4 hráči, pak jsou všichni hráči rozlosováni přímo do semifinále v nově vytvořeném hlavním pavouku a čtvrtfinále se v hlavním pavouku nekoná.

  S3 SKUPINY

  1. POUŽITÍ. Tento herní systém by neměl být zvolen jako jediný herní systém na turnaji, ale jako kvalifikace do vyřazovacího systému hry S1.
  2. NASAZOVÁNÍ. Je-li více skupin, může být do každé z nich nasazen jeden hráč podle předturnajového umístění na gradeovém žebříčku. V případě potřeby je možno hráče podle předturnajového umístění na turnajovém žebříčku rozdělit do několika losovacích košů a z každého koše vylosovat do skupiny jednu osobu.
  3. SYSTÉM. Ve skupině se utká každý hráč s každým dalším.
  4. URČENÍ POŘADÍ. Hráči jsou seřazeni podle počtu vítězných zápasů.
  5. TIE.    1. AC: Dosáhlo-li více hráčů stejného počtu vítězných zápasů, umístí se v pořadí lépe ten, který vyhrál více vzájemných zápasů mezi těmito hráči, kteří dosáhli stejného počtu vítězných zápasů. Je-li zapotřebí dále určit pořadí mezi těmito ostatními hráči, postupuje se dále tak, jakoby tie nastal jen mezi nimi.
    2. GC: Dosáhlo-li více hráčů stejného počtu vítězných zápasů, umístí se v pořadí lépe ten, který vyhrál více vzájemných zápasů mezi těmito hráči, kteří dosáhli stejného počtu vítězných zápasů. Nelze-li takto určit pořadí rozhodne rozdíl celkového skóre ve vzájemných zápasech nerozhodnutých hráčů tabulky. Od Součtu získaných bodů hráče se odečte součet bodů jeho soupeřů ve vzájemných zápasech a v pořadí se umístí lépe ten, který bude mít vyšší rozdíl skóre.
   1. Nelze-li ani takto určit pořadí, použije se buď los nebo tie-break, určený podle M1(i)(7).

    PŘÍKLAD:

    Výsledky zápasů:

    A vs. B: 7:5, 6:7, 7:6;

    A vs. C: 2:7, 6:7;

    B vs. C: 7:4, 1:7, 7:3;

    Rozdíl skóre:

    A: (7 + 6 + 7 + 2 + 6) – (5 + 7 + 6 + 7 + 7) = 28 - 32 = -4

    B: (5 + 7 + 6 + 7 + 1 + 7) – (7 + 6 + 7 + 4 + 7 + 3) = 33 - 34 = -1

    C: (7 + 7 + 4 + 7 + 3) – (2 + 6 + 7 + 1 + 7) = 28 - 23 = 5

    C je vítěz, pořadí hráčů v tabulce bude C ; B ; A.

  6. POSTUP. Navazuje-li na systém skupin jakýkoli další systém, pak pro nasazení do něj musí platit, že všichni vítězové skupin jsou traktováni stejně. Postupuje-li ze skupiny více než jedna osoba, pak musí postupovat ze všech skupin stejný počet a druzí postupující ze skupin musí být traktování stejně jako druzí postupující z jiných skupin. Poslední věta platí analogicky pro třetí, čtvrté a další postupující ze skupin.

  S4 ŠVÝCARSKÝ SYSTÉM

  1. POUŽITÍ. Tento herní systém by neměl být zvolen jako jediný herní systém na turnaji, ale jako kvalifikace do vyřazovacího systému hry S1.
  2. POČET KOL. Počet kol musí být stejný nebo větší než počet kol v čistém vyřazovacím systému; doporučený počet kol je alespoň o dva větší.
  3. SPÁROVÁNÍ. Pro spárování hráčů se v sestupné relevanci použije následující postup:
   1. Páry v 1. kole se určí losem.
   2. Žádný hráč nesmí hrát s jiným hráčem vícekrát než jednou.
   3. Hráči jsou seřazeni podle počtu vítězných zápasů; v případě, že více hráčů dosáhlo stejného počtu vítězství, jsou tito hráči mezi sebou seřazeni losem.
   4. Párování pro další kolo se provede následovně:
    1. dva hráči na začátku seznamu
    2. dva hráči na konci seznamu
    3. další dva nespárovaní hráči na začátku seznamu
    4. další dva nespárovaní hráči na konci seznamu a tak dále, dokud nejsou spárováni všichni.
   5. Nelze-li hráče spárovat podle (4), spáruje se s nespárovaným hráčem s nejbližším počtem vítězství.
  4. LICHÝ POČET. Je-li na začátku lichý počet hráčů nebo dojde-li v průběhu turnaje ke změně počtu hráčů na lichý počet, zavede se fiktivní hráč se jménem "Bye", jehož permanentní skóre je nula vyhraných zápasů. Hráč, který je spárován s fiktivním hráčem Bye si pro účely vyhodnocení turnaje započítá vítězství; žádný hráč nemůže být spárován s fiktivním hráčem Bye více než jednou. Změní-li se v průběhu turnaje počet hráčů na sudý, fiktivní hráč Bye se vyškrtne.
  5. URČENÍ POŘADÍ. Hráči jsou seřazeni podle počtu vítězství, do nichž je započítáno i eventuální vítězství nad fiktivním hráčem Bye.
  6. TIE.
   1. Mají-li dva hráči, kteří se spolu již utkali, stejný počet vítězství, lépe se umístí ten, který vyhrál jejich vzájemný zápas.


    1. AC: Má-li více hráčů, kteří se spolu všichni navzájem utkali, stejný počet vítězství, lépe se umístí ten, kdo vyhrál více vzájemných zápasů mezi těmtito hráči.
    2. GC: Má-li více hráčů, kteří se spolu všichni navzájem utkali, stejný počet vítězství, lépe se umístí ten, kdo vyhrál více vzájemných zápasů mezi těmtito hráči. Nelze-li takto určit pořadí rozhodne rozdíl celkového skóre ve vzájemných zápasech nerozhodnutých hráčů. Od Součtu získaných bodů hráče se odečte součet bodů jeho soupeřů ve vzájemných zápasech a v pořadí se umístí lépe ten, který bude mít vyšší rozdíl skóre. Pořadí hráčů určí hodnota rozdílů skóre v sestupném pořadí.
   2. Má-li více hráčů, z nichž ne všichni se spolu navzájem utkali, stejný počet vítězství, nejlépe z nich se umístí ten, který porazil všechny tyto ostatní hráče, kteří vyhráli stejný počet zápasů. Je-li zapotřebí dále určit pořadí mezi těmito ostatními hráči, postupuje se dále tak, jakoby tie nastal jen mezi nimi.
   3. Není-li takto určeno pořadí, použije se v případě potřeby buď los nebo tie-break určený podle M1(i)(7).

  S5 PLATE

  1. URČENÍ. Je organizován jako doplňkový turnaj k hlavnímu turnaji a je určen pouze pro hráče, kteří vypadli z herního systému hlavního turnaje.
  2. SYSTÉM HRY. Je možno použít kterýkoliv ze systémů S1, S2, S3 nebo S4.
  3. MINIMÁLNÍ POČET HRÁČŮ. Plate se nepovažuje za konaný, účastní-li se jej méně než 4 účastníci.

  S6 DŮSLEDKY DISKVALIFIKACE A ODSTOUPENÍ Z TURNAJE

  1. ODSTOUPENÍ. Pro účely vyhodnocení výsledků turnaje budou započítávána všechna odehraná utkaní; zvoleným herním systémem stanovená utkání, která odehrána nebyla, se kontumují v neprospěch odstoupivšího hráče.
  2. DISKVALIFIKACE. Pro účely vyhodnocení výsledků turnaje se všechna odehraná utkání i zvoleným herním systémem stanovená utkání, která odehrána nebyla, kontumují v neprospěch diskvalifikovaného hráče.

  Z. TURNAJE, ŽEBŘÍČKY A VÝJIMKY

  Z1 ZAŘAZENÍ TURNAJŮ

  1. VĚKOVÉ SKUPINY
   1. U13 turnaje pro hráče, kteří v roce konání turnaje nedovrší 13 let.
   2. U17 turnaje pro hráče, kteří v roce konání turnaje nedovrší 17 let.
   3. Dospělí turnaje pro hráče bez věkového omezení.
  2. KATEGORIE. Konkrétní podmínky pro pořádání příslušné kategorie turnaje stanoví vicepresident svým ediktem, viz Příloha 3. V rámci AČMK existují následující kategorie:
   1. Local. Pro turnaj této kategorie se nepoužije Ustanovení O1(a)(1), termín ohlášení turnaje pro zařazení do Kalendáře turnajů činí 5 kalendářních dnů před konáním turnaje. Turnaj bude organizován jako handicapový.
   2. Club. O zařazení turnaje do této kategorie rozhodne vicepresident; turnaj bude organizován jako handicapový.
   3. FirstClass. O zařazení turnaje do této kategorie rozhodne vicepresident. Žádosti o zařazení turnaje do této kategorie vicepresident zpravidla nevyhoví, pokud pořadatel tento turnaj již nepořádal v minulém roce alespoň v kategorii Club.
   4. ExtraClass. O zařazení turnaje do této kategorie rozhodne Seniorát.
  3. TYPY HER V rámci AČMK existují následující typy Kalendářových turnajů, turnaje pořádané podle pravidel:
   1. Asociačního kroketu.
   2. Golf kroketu.

  Z2 ŽEBŘÍČEK.

  Žebříček se vede pomocí gradeového systému popsaného dále. Hlavním ukazatelem rozhodným pro pořadí v žebříčku je grade, vedlejším pak index.

  1. TYPY.
   1. Žebříček asociačního kroketu. Za relevantní se pro účely žebříčku považují pouze hry odehrané nebo alespoň zahájené buď v souladu s aktuálně platnými pravidly asociačního kroketu nebo umístěním první koule hry na jednu ze dvou startovních čar.
    1. Žebříček AC. Žebříček vedený pro hry odehrané na turnaji pro věkovou skupinu dospělí. Pokud se přidělení počátečního indexu a gradu podle předchozí věty týkalo žebříčku GC U17, přidělí se hráči navíc počáteční index a grade pro účely žebříčku GC.
   2. Žebříček golf kroketu. Za relevantní se pro účely žebříčku považují pouze hry odehrané nebo alespoň zahájené v souladu s aktuálně platnými pravidly golf kroketu.
    1. Žebříček GC. Žebříček vedený pro hry odehrané na turnaji pro věkovou skupinu dospělí.
    2. Žebříček GC U17. Žebříček vedený pro hry odehrané na turnaji pro věkovou skupinu U17.
    3. Žebříček GC debl.Žebříček vedený pro deblové hry.
  2. VEDENÍ ŽEBŘÍČKŮ.
   1. Před prvním zápasem. Před prvním zápasem na svém prvním turnaji je hráči přidělen index a grade stanovený ediktem vicepresidenta.
   2. Index. Po vítězné hře na turnaji se hráči index zvýší o K * 50 / (1 + 10 ^ (D/500)) bodů. K je koeficient určený kategorií turnaje a stanoví jej vicepresident svým ediktem. D je na handicapovém turnaji rovno nule, na nehandicapovém turnaji rovno rozdílu mezi předzápasovým indexem vítěze a předzápasovým indexem poraženého. Na deblovém turnaji je D rovno polovině rozdílu mezi předzápasovým součtem indexů vítězů a předzápasovým součtem indexů poražených. Po prohrané hře se hráči analogicky index sníží. Po změně indexu v žebříčku GC U17 se navíc změní i index v žebříčku GC a to o hodnotu uvedenou v první větě vynásobenou koeficientem U17, který stanoví vicepresident svým ediktem.
   3. Grade. 3. Jakmile se změní index hráče, změní se i jeho grade, a to tak, aby se nový grade rovnal číslu 0,9 * Předchozí grade + 0,1 * NovýIndex.
   4. Pořadí hráčů. Hráči jsou v žebříčku seřazeni podle svého gradeu, při rovnosti gradeu podle svého indexu. Hráč, který se nezúčastní po dobu 24 měsíců žádného turnaje, ze kterého se počítá příslušný typ žebříčku, nebude v publikovaném žebříčku uváděn, z vyjímkou situace kdy se v posledních 24 měsících zúčastnil turnaje pro nižší věkovou skupinu, ale v publikovaném žebříčku pro takovou nižší věkovou skupinu již není uváděn z důvodu věku. Index a grade takového hráče bude nicméně veden i nadále pro případ budoucí účasti na turnaji.

  Z3 DISKVALIFIKACE A ODSTOUPENÍ Z TURNAJE

  1. ODSTOUPENÍ ZE HRY. Po odstoupení hráče ze hry bude skóre započítáno ve prospěch soupeře, a to tak, že odstoupivšímu hráči bude započítán dosažený počet bodů v době jeho odstoupení a jeho soupeři bude započítán počet bodů odpovídající plnému počtu bodů dané hry. Z odstoupení ze hry vyplývá diskvalifikace nebo odstoupení z turnaje (viz. Ustanovení H2(c)).
  2. ODSTOUPENÍ Z TURNAJE. Po odstoupení z turnaje žádná utkání na turnajích nebudou započítávána do žebříčku v případě, že tato utkání nebyla zahájena v souladu s Pravidlem 4(a) Pravidel asociačního kroketu 6. edice ani umístěním první koule hry na jednu ze dvou startovních čar, respektive v souladu s Pravidlem 5.2 Pravidel golfkroketu umístěním první koule hry na místo ve vzdálenosti do 1 yardu (914 mm) od rohu IV a to do kurtu.
  3. DISKVALIFIKACE. Po diskvalifikaci se do žebříčku započítají všechna kontumovaná utkání diskvalifikovaného hráče.

  Z4 VÝJIMKY

  Vicepresident je oprávněn udělit výjimku z těchto Ustanovení kromě Ustanovení H1(a)(1), H2, F1(a), R a Z4.


  Příloha 1:

  rozmístění koulí na kurtu při tiebreaku

  Příloha 2:

  Výpočet rychlosti kurtu

  Příloha 3:

  Minimální parametry pro zařazení turnaje do příslušné kategorie

© 2004 Asociace českomoravského kroketu email