Seniorátní reskripty


ze dne 2002-01-26

SR č. 11: Členská čísla jsou přidělena takto:
A 0001 Stankuš, O.
A 0002 Vrtný, T.
A 0003 Krejča, J.
A 0004 Staník, I.
B 0005 Dehner, J.
A 0006 res. sponsor
A 0007 Kotlán, P.
A 0008 res. sponsor
A 0009 Suda, L.
A 0010 Ryšánek, D.
A 0011 Suchánek, I.
A 0012 Ryšánek, M.
A 0013 Vavříček, P.
A 0014 Cielecká, M.
A 0015 Myslík, R.
A 0016 Kalabis, R.
A 0017 Kubátko, M.

ze dne 2003-07-26

SR č. 13: Senior-kancléř zajistí vydání menšího počtu pravidel asociačního kroketu, k úhradě použije finanční prostředky z rozpočtu AČMK.

SR č. 14: V souladu s čl. 7, §2, odst. 3 Stanov je zaregistrován Kroketový klub Havířov.

SR č. 16: Ruší se kategorie licencovaný umpire (Rozhodčí C třídy).

SR č. 17: S okamžitou platností se ruší na turnajích v asociačním kroketu všechny zápasy o 3. a další místa.

ze dne 2003-09-19

SR č. 18: V souladu s čl. 7, §2, odst. 3 Stanov je zaregistrován Kroketový klub Praha.

SR č. 19: V souladu s čl. 7, §2, odst. 3 Stanov je zaregistrován Croquet Club Dynamo Telč.

ze dne 2005-03-27

SR č. 24: Usnesení Sněmů a seniorátní reskripty podepisuje president nebo senior-kancléř nebo nadpoloviční většina členů Seniorátu.

ze dne 2005-09-17

SR č. 27: V souladu s čl. 7, §2 odst. 3 Stanov je zaregistrován First national croquet club Ostrava.

ze dne 2006-03-13

SR č. 32: Logem AČMK se stává návrh navrhACMK02.

ze dne 2006-08-02

SR č. 36: Vydává se Handicapovací procedura ve znění: Handicapovací procedura.

ze dne 2006-09-09

SR č. 37: V souladu s čl. 7, §2, odst. 3 Stanov je zaregistrován Czech Country Croquet Club.

ze dne 2007-02-03

SR č. 42: Všechny orgány AČMK nadané rozhodovací pravomocí, jakož i další orgány těmito jmenované, jsou povinny vést úplnou dokumentaci spojenou s výkonem svých funkcí. Součástí této dokumentace jsou zejména tzv. edikty (tedy formálně závazná rozhodnutí daného orgánu) a zápisy z jednání. Kopii této dokumentace vždy musí předložit senioru-kancléři do 31. 1. roku následujícího po roce výkonu zmíněných funkcí. Orgány AČMK nadané rozhodovací pravomocí stanoví seniorát svými reskripty.

SR č. 43: Za orgány nadané rozhodovací pravomocí ve smyslu Seniorátního reskriptu č. 42 jsou považováni: president, vicepresident, senior-kancléř, senior-praetor, další senioři zvolení Sněmem, asociační handicapper, Disciplinární a rozhodčí komise a Nominační komise.

SR č. 44: Ve smyslu Ustanovení O1(a)(8) Soutěžního řádu se stanovuje Příspěvek z turnaje na Kč 20,–.

ze dne 2007-08-23

SR č. 47: Vydává se Směrnice AČMK 1/2007 ve znění: Směrnice AČMK 1/2007 o poskytování cestovních náhrad.

ze dne 2007-10-23

SR č. 50: Asociačním handicapperem, kterýžto bude koordinovat klubové handicappery a vést seznam handicapů, je jmenován Jan Dehner.

SR č. 51: Po jakékoli změně svých stanov jsou kluby povinny předložit je neodkladně senioru-kancléři v aktuálním znění.

ze dne 2008-01-02

SR č. 55: Zřizují se tři kategorie licencí rozhodčích v asociačním kroketu: A, B, C. Rozhodčí s licencí kategorie A je oprávněn k výkonu všech funkcí příslušejícím všem typům rozhodčích podle Soutěžního řádu na všech kategoriích turnajů. Rozhodčí s licencí kategorie B není oprávněn k výkonu turnajového rozhodčího na turnajích kategorií ExtraClass a GrandSlam a je oprávněn k výkonu všech dalších funkcí příslušející všem typům rozhodčích podle Soutěžního řádu. Rozhodčí s licencí kategorie C je oprávněn k výkonu rozhodčího in charge, rozhodčího on call a rozhodčího on appeal na turnajích kategorií FirstClass, Club a Local. Délku, na kterou jsou licence udělovány a podmínky pro jejich trvání, stanoví senior-praetor svým ediktem.

SR č. 56: Zřizuje se kategorie rozhodčího Golf kroket pro výkon všech funkcí rozhodčího na turnajích v golf kroketu. Délku, na kterou je licence udělována, stanoví senior-praetor svým ediktem.

ze dne 2009-04-05

SR č. 71: Vydává se Soutěžní řád ve znění: Soutěžní řád.

SR č. 72: V souladu s čl. 7, §2, odst. 3 Stanov je zaregistrován Kroketový klub Karlovy Vary.

ze dne 2010-03-27

SR č. 83: Seniorátem AČMK je na návrh seniora-praetora udělena licence rozhodčího Tomáši Vrtnému (asociační kroket, kategorie A) na dobu neurčitou.

SR č. 84: Seniorátem AČMK je na návrh seniora-praetora udělena licence rozhodčího Otakaru Stankušovi (asociační kroket, kategorie A) na dobu neurčitou.

SR č. 85: Seniorátem AČMK je na návrh seniora-praetora udělena licence rozhodčího Štěpánu Hazdrovi (asociační kroket, kategorie B) na dobu neurčitou.

ze dne 2012-03-18

SR č. 91: Osobou, která je odpovědná za webové stránky AČMK, je president AČMK.

SR č. 92: Poruší-li manažer své povinnosti vyplývající ze Soutěžního řádu, dopustí-li se chyby v aplikaci Soutěžního řádu, nebo poruší-li své povinnosti vyplývající z ediktů vicepresidenta, rozhoduje o míře závažnosti provinění vicepresident, který i stanoví sankci.

SR č. 93: Vydává se aktualizovaný Soutěžní řád ve znění Soutěžní řád

ze dne 2012-05-04

SR č. 94: Seniorátem AČMK je na návrh seniora-praetora udělena licence rozhodčího Janu Královi (asociační kroket, kategorie B) s délkou platnosti uvedenou v ediktu seniora-praetora dle SR č. 55

SR č. 95: Seniorátem AČMK je na návrh seniora-praetora udělena licence rozhodčího Michalu Kotykovi (asociační kroket, kategorie C) s délkou platnosti uvedenou v ediktu seniora-praetora dle SR č. 55

SR č. 96: Seniorátem AČMK je na návrh seniora-praetora udělena licence rozhodčího Štěpánu Hazdrovi (golf kroket) s délkou platnosti uvedenou v ediktu seniora-praetora dle SR č. 56

SR č. 97: Seniorátem AČMK je na návrh seniora-praetora udělena licence rozhodčího Janu Královi (golf kroket) s délkou platnosti uvedenou v ediktu seniora-praetora dle SR č. 56

SR č. 98: Seniorátem AČMK je na návrh seniora-praetora udělena licence rozhodčího Otakaru Stankušovi (golf kroket) s délkou platnosti uvedenou v ediktu seniora-praetora dle SR č. 56

SR č. 99: Seniorátem AČMK je na návrh seniora-praetora udělena licence rozhodčího Tomáši Vrtnému (golf kroket) s délkou platnosti uvedenou v ediktu seniora-praetora dle SR č. 56

ze dne 2012-10-04

SR č. 100: Nedílnou součástí žádosti o pořadatelství či spolupořadatelství jakékoli akce, na které by se měla AČMK dle žadatele finančně spolupodílet, bude vždy rozpočet této akce s přesným uvedením nákladů požadovaných k úhradě od AČMK.

ze dne 2013-01-15

SR č. 102: Zřizuje se tříčlenný Reprezentační úsek AČMK, jehož členy jsou president, manažer reprezentace a nominační manažer. Manažera reprezentace a nominačního manažera jmenuje president.. Funkční období Reprezentačního úseku začíná jmenováním jeho členů presidentem do 7 dnů po jeho zvolení Sněmem AČMK a končí 7 kalendářních dnů po takovém zasedání Sněmu AČMK, který zvolil presidenta. President může manažera reprezentace i nominačního manažera kdykoli odvolat, a to zejména v případě jejich nečinnosti. Po odvolání člena Reprezentačního úseku musí president jmenovat jeho nástupce nejpozději do 7 kalendářních dnů. President řídí Reprezentační úsek. President informuje o činnosti Reprezentačního úseku pravidelně seniorát na jeho zasedáních a podává zprávu o činnosti Sněmu. V kompetenci manažera reprezentace je zejména: finální domluva s managementem turnaje, zajištění dopravy, zajištění ubytování, plánování společných tréninkových kempů reprezentace, shánění finančních prostředků na jednotlivé akce. V kompetenci nominačního manažera je zejména: sledování hráčů a jejich hodnocení již stanovenými nominačními kritérii, výběr hráčů do reprezentace a do širší nominace, oslovování hráčů s nabídkou repezentace, nominace hráčů na konkrétní akce. V kompetenci Reprezentačního úseku je: 1. určovat hráče pro turnaje konané v zahraničí, které svým Ediktem určí president, 2. určovat hráče pro turnaje konané v tuzemsku, které svým Ediktem určí vicepresident, 3. činit další rozhodnutí, ke kterým bude presidentem nebo Seniorátem zmocněna. Turnaji uvedenými v bodě (1) a (2) jsou zejména všechny reprezentační akce a turnaje, dále tuzemské a zahraniční turnaje, na nichž by hráč startoval za zvýhodněných (materiálních nebo finančních) podmínek získaných či poskytnutých prostřednictvím AČMK. V dostatečném předstihu před každým takovým turnajem, musí president nebo vicepresident svým Ediktem uložit Reprezentačnímu úseku počet hráčů, jež mají být nominováni, a termín, do kdy se tak má stát, příp. další relevantní náležitosti. Za účelem přehlednější komunikace konzultuje vicepresident s Reprezentačním úsekem před schválením a vydáním Turnajového kalendáře AČMK kalendář mezinárodních turnajů.

ze dne 2013-02-26

SR č. 103: Podmínkou účasti na Mistrovství České republiky, jakož i kvalifikačního turnaje pro tuto událost je členství v AČMK a nepřetržitá česká státní příslušnost minimálně od 31.12. roku předcházejícího danému Mistrovství České republiky.

ze dne 2013-04-18

SR č. 104: Ve smyslu právních norem souvisejících se Soutěžním řáden se pro účely pořádání MČR v asociačním kroketu v roce 2013 stanovuje: a) herní systém coby vyřazovací, kterýžto následuje po utkáních ve 2 skupinách po 6 hráčích; b) 26-ti bodové hry podle rozšířených pravidel (varianta volitelné zdvižení nebo kontakt) v souladu s Pravidlem 36; c) minimální počet dní pro dobu trvání turnaje není určen; d) 4-6 kurtů bez ohledu na to, zda se budou, nebo nebudou hrát paralelní hry; e) turnaj se odehraje při nejméně 8 hráčích.

ze dne 2014-01-19

SR č. 105: Seniorát vyhovuje žádosti o registraci klubu Ladies Golf Croquet Club Karlovy Vary s podmínkou, že klub, v co možná nejkratší době, doplní své stanovy o proceduru delegování zástupců klubu na Sněm dle Článku 7, §2 d. Stanov AČMK. Ladies Golf Croquet Club Karlovy Vary je registrovaným klubem AČMK.

ze dne 2017-06-13

SR č. 106: Seniorát schvaluje Smlouvu o reklamě s firmou MÉTIS – základní škola s.r.o. ve znění uvedeném ze zápisu ze seniorátu.

ze dne 2019-04-27

SR č. 107: Seniorátem AČMK je na návrh seniora-praetora prodloužena platnost licence rozhodčího (třída Rozhodčí golf kroketu) Tomáši Vrtnému, Štěpánu Hazdrovi, Otakaru Stankušovi a Janu Královi do 5.5.2024 a Michalu Kotykovi do 8.5.2024.

ze dne 2021-01-17

SR č. 108: Seniorátem AČMK je na návrh seniora-praetora prodloužena platnost licence rozhodčího (třída Rozhodčí asociačního kroketu, kat. A) Tomáši Vrtnému, Štěpánu Hazdrovi, Otakaru Stankušovi a Janu Královi do 31.12.2021.

ze dne 2022-03-08

SR č. 109: Seniorátem AČMK je na návrh seniora-praetora prodloužena platnost licence rozhodčího (třída Rozhodčí golf kroketu) Tomáši Vrtnému, Štěpánu Hazdrovi, Otakaru Stankušovi, Janu Královi a Michalu Kotykovi do 31.12.2024.

SR č. 110: Seniorátem AČMK je na návrh seniora-praetora prodloužena platnost licence rozhodčího (třída Rozhodčí asociačního kroketu, kat. A) Tomáši Vrtnému, Štěpánu Hazdrovi, Otakaru Stankušovi a Janu Královi na dobu neurčitou.

SR č. 111: Rozhodnutím seniorátu jsou Seniorátní reskripty č.11, 13, 16, 32, 50, 71, 83, 84, 85, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,104, 106 a 108 považovány od 8.3.2022 ze neúčinné.

SR č. 112: Vydává se aktualizovaný Soutěžní řád ve znění z 8.3.2022.

ze dne 2023-03-19

SR č. 114: Příspěvek z turnaje ve smyslu čl. O1.a.7 Soutěžního řádu se stanovuje takto: 1. na turnajích pořádaných přímo AČMK ve výši 0,-Kč 2. na turnajích kategorie ExtraClass ve výši 20% startovného 3. na turnajích nespadajících pod body 1. a 2. ve výši 50,-Kč za hráče

© 2004 Asociace českomoravského kroketu email