Soutěžní řád

R. ROZHODČÍ

R1 TURNAJOVÝ ROZHODČÍ

Pravomoci a povinnosti Turnajového rozhodčího jsou následující:
 1. ASISTENTI A ODVOLÁNÍ. Jmenovat na základě vlastního uvážení Rozhodčí a Umpiry ze seznamu licencovaných rozhodčích AČMK, aby mu pomáhali při plnění dále uvedených povinností. Není-li přítomen dostatek licencovaných osob, může coby Umpira jmenovat jinou vhodnou osobu. Od rozhodnutí Rozhodčího a Umpira je přípustné odvolání k Turnajovému rozhodčímu pouze před zahráním dalšího úderu a to ve věci aplikace pravidel, rozhodnutí podle Pravidla 55 nebo Ustanovení R2(j). Jestliže je to možné, jmenuje Turnajový rozhodčí před začátkem turnaje Zastupujícího turnajového rozhodčího, a pokud tento vykonává funkci Turnajového rozhodčího, není od jeho rozhodnutí odvolání.
 2. KONTROLA KURTU. Zkontrolovat rozměry a rozestavění kurtu, aby byly v souladu s podmínkami, které byly před turnajem oznámeny.
 3. ROZHODČÍ IN CHARGE. Jmenovat sebe, nebo Rozhodčího jmenovaného podle R1(a) Rozhodčím in charge, a to na základě vlastního uvážení nebo podle požadavku kterékoli herní strany.
 4. DALŠÍ ROZHODCOVÁNÍ. Být dostupný nebo zajistit, aby osoba jmenovaná podle R1(a) byla dostupná pro rozhodování jako Rozhodčí on call, nebo Rozhodčí on appeal nebo Umpire.

R2 ROZHODČÍ IN CHARGE

Pravomoci a povinnosti Rozhodčího in charge, tedy rozhočího řídícího hru jsou následující:
 1. INFORMOVAT SE. Zjistit stav hry, ujímá-li se rozhodování hry, která již probíhá. Pokud je mezi hráči v tomto ohledu spor, musí jej rozsoudit jako Rozhodčí on appeal.
 2. JEDNAT JAKO VŽDY BDĚLÝ PROTIVNÍK. Koncentrovat se pouze na hru a jednat jako neustále bdělý protivník. Přítomnost Rozhodčího in charge nezbavuje strikera povinnosti, ani protivníka práva upozornit, že bude hrán problematický úder nebo, že možná došlo k chybě, resp. interferenci.
 3. POSUZOVAT ÚDERY. Zaujmout co nejvýhodnější místo pro posouzení průběhu a výsledku úderu.
 4. ČINIT ROZHODNUTÍ. Rozhodovat všechny otázky týkající se faktického stavu a Pravidel, s výhradou práva kteréhokoli hráče odvolat se k Turnajovému rozhodčímu podle Ustanovení R1(a). Při rozhodování, zda je koule vzhledem k jiné blokována, se v případě pochyb obecně preferuje pozitivní odpověď.
 5. POSKYTOVAT INFORMACE. Na požádání kdykoli poskytnout kterémukoli hráči informace týkající se stavu hry. Nicméně rozhodnutí, zda je koule vzhledem k jiné blokována, nemůže být učiněno, pokud na začátku tahu striker nežádá o blokované zdvižení.
 6. CITOVAT PRAVIDLA. Citovat dle vlastní úvahy nebo na požádání Pravidla, která se týkají konkrétní situace. Takováta informace může být podána před jakýmkoli úderem, u kterého je pravděpodobné, že by se na něj dané Pravidlo vztahovalo. Hráčům nemůže poskytovat žádný jiný druh rad.
 7. VYSVĚTLOVAT POCHYBENÍ (FAULTS). Vysvětlit hráči, který se dopustil pochybení povahu tohoto pochybení buď na základě vlastní úvahy nebo na požádání.
 8. UPRAVOVAT ROZESTAVĚNÍ. Má-li to praktický význam a není-li to na závadu jiné hře na kurtu:
  1. na požádání kteréhokoli hráče uvést do správného stavu kurt a jeho vybavení před začátkem hry;
  2. na požádání kteréhokoli hráče uvést značení hranic, branku nebo kolík do stavu, který předcházel jeho podstatné změněně;
  3. na požádání strikera uvést do správného stavu branku nebo kolík a vykonat testy a úpravy pozic koulí podle Pravidel 3(a)(3) a 3(b)(3).
 9. NAPRAVOVAT POŠKOZENÍ. Podle vlastní úvahy napravit jakékoli zvláštní poškození kurtu.
 10. TRESTAT PORUŠOVÁNÍ PRAVIDEL. Penalizovat kteréhokoli hráče za porušení Pravidel nebo jiné nepatřičné chování tak, aby bylo v daném případě co nejlépe dosaženo spravedlnosti. Tato pravomoc by měla být využívána co možná nejméně a hráč se v souvislosti s ní může odvolat k Turnajovému rozhodčímu podle Ustanovení R1(a).
 11. ZVLÁŠTNÍ PRAVOMOC. Dělat cokoli jiného, co je nezbytné pro výkon povinnosti Rozhodčího in charge.

R3 ROZHODČÍ ON CALL

Rozhodčím on call je Turnajový rozhodčí, nebo jiný Rozhodčí nominované podle R1(a), který je požádán, aby rozhodl před tím, než k dané události dojde. S výhradou následujících odstavců jsou během rozhodování jeho práva a povinnosti identické jako Rozhodčího in charge. Zůstává Rozhodčím on call do chvíle než opustí kurt ve víře, že vykonal svou povinnost.
 1. INFORMOVAT SE. Nejprve se musí informovat o stavu hry v rozsahu nezbytném pro posouzení otázku pro níž byl zavolán. Liší-li se hráči v názorech musí spor rozsoudit jako Rozhodčí on appeal.
 2. BLOKOVANÁ ZDVIŽENÍ. Je-li zavolán, aby rozhodl o blokovaném zdvižení, musí nejprve zjistit, zda žadatel ještě nezahájil tah, a že je protivník odpovědný za pozici příslušné koule.
 3. ODVOLÁNÍ. Kterýkoli hráč se může od jeho rozhodnutí odvolat k Turnajovému rozhodčímu podle Ustanovení R1(a).

R4 ROZHODČÍ ON APPEAL

Rozhodčím on appeal je Turnajový rozhodčí, nebo jiný Rozhodčí nominovaný podle Ustanovení R1(a), který byl požádán, aby rozhodl jakoukoli otázku týkající se fakt nebo Pravidel poté, co daná událost nastala. Otázku může rozhodnout pozorováním nebo zjišťováním. S výhradou následujících odstavců jsou během rozhodování jeho práva a povinnosti identické jako Rozhodčího in charge. Zůstává Rozhodčím on appeal do chvíle než opustí kurt ve víře, že vykonal svou povinnost.
 1. OSOBNÍ POZOROVÁNÍ. Sledoval-li Rozhodčí on appeal dotyčnou událost osobně a je spokojen s tím, co viděl, může otázku rozhodnout bez dalšího zjišťování; o této skutečnosti je hráče povinen informovat
 2. ZJIŠŤOVÁNÍ. V ostatních případech musí Rozhodčí on appeal rozhodnout po důkladném zjištění všech relevantních okolností. Měl by vyslechnout obě strany a podle svého uvážení i jiné svědky. Hráče musí informovat o čemkoli, co osobně pozoroval, je-li to pro dané rozhodnutí relevantní. Rozhodnout musí podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
 3. KOMPROMISNÍ ROZHODNUTÍ. Jako poslední možnost může Rozhodčí on appeal vydat kompromisní rozhodnutí. To může zahrnovat arbitrární změnu umístění kolíčků a koulí, či počtu zbývajících handicapových tahů, zbývajícího času či pořadí ve hře. Rozhodčí on Appeal může také rozhodnout, že hra se započne znovu.
 4. POCHYBENÍ. Rozhodčí on appeal nesmí rozhodnout, že došlo k pochybení podle 28(a), pokud jej osobně nepozoroval nebo jej nedosvědčil Rozhočí-pozorovatel nebo pokud striker nepřipustil fakta, která k takovému závěru jednoznačně vedou.
 5. ODVOLÁNÍ. Kterýkoli hráč se může od jeho rozhodnutí odvolat k Turnajovému rozhodčímu podle Ustanovení R1(a).

R5 ROZHODČÍ-POZOROVATEL

Rozhodčím-pozorovatelem je Rozhodčí, který není ani Rozhodčí in charge, ani Rozhodčí on call, ani Rozhodčí on appeal a jeho pravomoci a povinnosti jsou následující.
 1. CHYBY. Intervenovat, slyší-li, že byla připuštěna chyba, a zajistit, aby hra pokračovala podle Pravidel.
 2. CHYBNÉ INFORMACE. Intervenovat, slyší-li že hráč poskytuje chybné informace o Pravidlech nebo o Ustanoveních Soutěžního řádu.
 3. KOULE CHYBNĚ ODSTRANĚNÁ. V handicapové hře intervenovat byla-li koule chybně odstraněna z kurtu (Pravidlo 38).
 4. NABÍDNOUT INFORMACE. Nabídnout relevantní informace Rozhodčímu on appeal.
 5. STÁT SE IN CHARGE. Požádat Turnajového rozhodčího, aby jej pověřil řízením hry. Je-li jmenován Rozhodčím in charge poté, co osobně pozoroval, že došlo k určité chybě, nesmí na tuto skutečnost upozornit žádného hráče před uplynutím reklamační lhůty, ani vydat rozhodnutí, že k takové chybě došlo, nebyl-li návrh na podobné rozhodnutí podán hráčem.

R6 UMPIRE

Umpire je osoba nominovaná Turnajovým rozhodčím podle Ustanovení R1(a), a jejíž pravomoce a povinnosti jsou určeny následovně.
 1. ON CALL. Konat jako Rozhodčí on call při rozhodování zda:
  1. koule zasáhla jinou kouli
  2. koule se pohnula nebo zachvěla
  3. koule zasáhla kolík
  4. došlo k pochybení (faultu) podle Pravidla 28
 2. ON APPEAL. Konat jako Rozhodčí on appeal při rozhodování zda:
  1. koule projela brankou v pořadí nebo je v pozici, aby tak mohla učinit
  2. koule je mimo kurt

© 2004 Asociace českomoravského kroketu email