Stanovy AČMKČlánek č. 1:

Název organizace je Asociace českomoravského kroketu, o.s. (dále jen AČMK)

Článek č. 2:

Sídlo organizace je U Štěpnického rybníka 323, Telč II, PSČ 588 56.

Článek č. 3:

Cílem činnosti je propagace sportu obecně, kroketu především, jakož i pořádání sportovních utkání, vzájemných setkání za účelem výměny zkušeností a podobné jiné věci

Článek č. 4:

Orgány sdružení:

§1 Sněm

odstavec 1:
Sněm skládající se z presidenta, vicepresidenta, seniora-kancléře, seniora-praetora, dalších seniorů zvolených Sněmem a zástupců delegovaných kluby registrovanými pod AČMK je vrcholným orgánem AČMK
odstavec 1a:
Každý klub má právo delegovat 2 své zástupce na Sněm
odstavec 2:
V kompetenci Sněmu je
a, změna Stanov AČMK
b, volba a odvolávání členů Seniorátu AČMK
c, rozhodování o vylučování členů z AČMK pro nesplnění povinnosti dbát o dobré jméno AČMK, definované v článku 5, §3, odst. a, Stanov
d, řešení jakýchkoli dalších otázek, týkajících se činnosti AČMK
odstavec 3:
Sněm přijímá usnesení nadpoloviční většinou aktivních hlasů (hlasy "pro návrh" a "proti návrhu") s výjimkou usnesení o změně Stanov, kde je pro schválení návrhu zapotřebí dvou třetin aktivních hlasů
odstavec 4:
O způsobu hlasování rozhodne Sněm svým usnesením
§2 Seniorát
odstavec 1:
Seniorát skládající se z presidenta, vicepresidenta, seniora-kancléře, seniora-praetora a dalších seniorů volených Sněmem, a scházející se z podnětu kteréhokoli svého člena, je hlavním výkonným orgánem AČMK. Jeho funkční období končí 31. 12. druhého roku následujícího po roce zvolení.
odstavec 2:
V kompetenci Seniorátu je
a, jednat jménem AČMK
b, rozhodování o vylučování členů z AČMK pro nesplnění povinnosti řádně platit členské příspěvky, definované v článku 5, §3, odst. b, Stanov
c, na návrh seniora-praetora udělovat licence k činnosti rozhodčího AČMK
d, rozhodovat o dalších otázkách týkajících se činnosti a chodu AČMK, pokud výkon takové pravomoci nezasáhne do kompetence jiných orgánů AČMK definovaných v §1, odst. 2, a, b, c, d,; §6, odst. 2, b,; §7, odst. 3; §9, odst. 2
odstavec 3:
Seniorát vydává pro zajištění výkonu svých pravomocí písemné reskripty; návrh na vydání reskriptu je přijat, jestliže se pro něj vysloví nadpoloviční většina aktivně hlasujících členů Seniorátu, nebo polovina aktivně hlasujících členů Seniorátu, je-li součástí této poloviny president
odstavec 4:
Seniorát je povinen se ve svém rozhodování, jakož i ve všech dalších aktivitách řídit usneseními Sněmu
§3 President
odstavec 1:
President je formálně nejvyšším představitelem AČMK
odstavec 2:
V kompetenci presidenta je
a, jednat jménem AČMK
b, encyklikou svolávat nejméně jedenkrát ročně Sněm
§4 Vicepresident
odstavec 1:
Vicepresident je osoba primárně zodpovědná za pořádání soutěží pod patronací AČMK
odstavec 2:
V kompetenci vicepresidenta je
a, jednat jménem AČMK
b, organizovat soutěže, či pověřovat jiné osoby organizací takových soutěží
c, rozhodovat, nebo pověřit jinou osobu, aby rozhodla o obecné způsobilosti kurtu k utkáním pořádaným pod záštitou AČMK
§5 Senior-kancléř

odstavec 1:
Senior-kancléř vede administrativní agendu a spravuje finanční prostředky AČMK
odstavec 2:
V kompetenci seniora-kancléře je
a, jednat jménem AČMK
b, svým hlasem zakázat Seniorátu výdej finančních prostředků z rozpočtu AČMK, jakož i dalších jiných fondů zřízených AČMK, pokud Seniorát ve prospěch takového výdeje finančních prostředků nerozhodne všemi hlasy členů Seniorátu bez jednoho
§6 Senior-praetor

odstavec 1:
Senior-praetor je garantem odborné způsobilosti rozhodčích, a z tohoto titulu také předsedou Disciplinární a rozhodčí komise
odstavec 2:
V kompetenci seniora-praetora je
a, jednat jménem AČMK
b, navrhovat Seniorátu ke schvalování jím přezkoušené kandidáty na udělení licence rozhodčího
§7 Disciplinární a rozhodčí komise
odstavec 1:
Disciplinární a rozhodčí komise je nejvyšším orgánem AČMK způsobilým rozhodovat o interpretaci pravidel a o sankcích za jejich případná porušení
odstavec 2:
Disciplinární a rozhodčí komise se skládá ze seniora-praetora a čtyř osob zvolených Sněmem. Funkční období Disciplinární a rozhodčí komise končí 31. 12. druhého roku následujícího po roce zvolení.
odstavec 3:
V kompetenci Disciplinární a rozhodčí komise je:
a, moci pozastavovit platnost licence rozhodčího v případě porušení povinnosti rozhodčího
b, omezit právo člena AČMK účastnit se utkání a soutěží konaných pod patronací AČMK, a to pouze pro hrubě nesportovní chování na akci pořádané pod patronací AČMK
c, jako konečná instance rozhodnout o interpretaci herních pravidel
§8
zrušen

§9 Rozhodčí
odstavec 1:
Rozhodčí jsou ti členové AČMK, kterým byla udělena Seniorátem na návrh seniora-praetora licence rozhodčího
odstavec 2:
Rozhodčí jsou jediné osoby mající právo rozhodovat utkání pořádaná pod záštitou AČMK
odstavec 3:
Rozhodčí jsou povinni ve své činnosti rozhodovat nestranně, podle pravidel a v duchu kroketu a sportovních zásad

Článek č. 5:

Členství

§1 Členství

odstavec 1: Členství vzniká podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku

odstavec 2: Členství zaniká
a, dobrovolným a písemným oznámením adresovaným senioru-kancléři
b, úmrtím člena
c, vyloučením člena

§2 Práva člena AČMK

Člen AČMK je oprávněn:
a, účastnit se Sněmu
b, účastnit se utkání a soutěží konaných pod patronací AČMK
c, konzultovat Sněm a členy Seniorátu stran jejich činnosti

§3 Povinnosti člena AČMK

Člen AČMK je povinen:
a, dbát na dobré jméno AČMK
b, řádně platit členské příspěvky

Článek č. 6:

Zásady hospodaření

§1 Příjmy

Příjmy tvoří zejména členské příspěvky a dary, o výši členského příspěvku rozhoduje Sněm svým usnesením

§2 Výdaje

Cílem vynakládání finančních prostředků je především zajištění chodu AČMK a pořádání utkání a turnajů, jakož i reprezentačních akcí

Článek č. 7:

Kluby

§1

odstavec 1:
Členové AČMK se mohou sdružovat do klubů.
odstavec 2:
Členové AČMK mohou vstupovat, přestupovat a vystupovat z a do již existujících klubů, eventuálně zakládat kluby nové.

§2 Vznik klubu

odstavec 1:
Nejméně tři členové AČMK hodlající založit klub napíší žádost o registraci a doručí ji Seniorátu.
odstavec 2: Tato žádost musí obsahovat:
a, název zakládaného klubu
b, jména a příjmení zakládajících členů klubu
c, podpisy zakládajících členů klubu
d, jako přílohu stanovy klubu respektující princip demokratického obměňování funkcionářů klubu a obsahující proceduru delegování zástupců klubu na Sněm
odstavec 3:
Seniorát řádné žádosti o registraci zpravidla vyhoví, klub zaregistruje a o této skutečnosti zakladatele klubu informuje

§3 Zásady hospodaření klubu

odstavec 1:
Klub hospodaří jako samostatná účetní jednotka
odstavec 2:
Klub má právo od svých členů vybírat členské příspěvky
odstavec 3:
Platební bilance klubu musí být vždy aktivní

§4 Zrušení registrace klubu

Seniorát může rozhodnout, že zruší registraci klubu v případě, že:
a. počet členů klubu klesne pod 3;
b. došlo k hrubému porušení Stanov AČMK ze strany tohoto klubu.
© 2004 Asociace českomoravského kroketu email