Pravidla Golf kroketu 2013


PRAVIDLO 9 - INTERFERENCE


(a) Volné překážky na kurtu mohou být odstraněny. Příklady zahrnují krtince, větvičky, listy, ořechy, odpadky a podobné věci.

(b) Striker má nárok na pomoc s takovou dírou v kurtu, která není obvyklým rysem příslušného kurtu, pokud tato podle názoru obou hráčů nebo rozhodčího ovlivňuje hru. Díra by měla být zahlazena, pokud je to možné. Není-li to možné, koulí může být pohnuto tak, aby to strikerovi nepřineslo výhodu. Koule, kterou bylo takto pohnuto, ale která nebyla následným úderem ovlivněna, se po skončení tahu přemístí na svou původní pozici.

Komentář k Pravidlu 9(b): Díry, jež jsou důsledkem travního záplatování, by měly být považovány za běžný rys, zatímco díry vytvořené odstraňováním plevele nebo vzniklé poškozením holí nejsou běžným rysem. Díry nebo vyjěžděná místa na trávníku způsobená opakovaným pohybem koulí, zvláště v brankách, by měly být považovány za běžný rys průměrného kurtu.

(c) Tam, kde pevné překážky mimo kurt zasahují do strikerova švihu nebo kde změny úrovně povrchu za hranicemi brání strikerovi v zaujmutí normálního postoje, může striker se souhlasem protivníka nebo rozhodčího posunout kouli na místo na přímce spojující bod, kde koule leží, a strikerem zamýšlený cíl. Koulí smí být pohnuto pouze o minimální vzdálenost, aby se tak zabránilo zásahu nerovného terénu do hraní úderu. Pokud jiné koule leží ve vzdálenosti do jednoho yardu (914 mm) od původní pozice strikerovy koule a pravděpodobně by ovlivnily její pohyb, přesunou se na kurtu podle stávajícího stavu hry o stejnou vzdálenost předtím, než je zahrán úder, takže jejich vzájemné umístění zůstane stejné. Pokud tyto koule nejsou následným pohybem strikerovy koule ovlivněny, po skončení tahu se přemístí zpět.

Komentář k Pravidlu 9(c): Tam, kde je hranice blízko záchytnému plotu nebo podobné překážce, je přípustné posunout hranici a rohové branky ke středové čáře o 18 palců nebo více, pokud se tak vytvoří prostor pro normální švih hráčů.

(d) Vnější činitel je činitel nespojený s hrou. Příklady zahrnují zvířata, diváky, rozhodčího jiného než hráče, hráče nebo vybavení z jiné hry, doplňky, koule mimo kurt nebo koule, o níž bylo rozhodnuto, že se bude zahrávat z trestné pozice, a další zatoulané objekty. Ani volné překážky ani počasí nepředstavují vnější činitele.

(e) Pokud vnější činitel nebo počasí pohne koulí v klidu, přemístí se tato před dalším úderem zpět.

(f) Jestliže vnější činitel během tahu zasáhne do pohybu koule a výsledek úderu je tudíž sporný, všechny úderem dotčené koule se přemístí zpět a úder se odehraje znovu. Jestliže výsledek úderu není sporný, umístí se koule ovlivněná interferencí na místo, kde by jinak skončila.

Komentář k Pravidlu 9(f): Výsledek úderu dotčeného interferencí je sporný, jestliže byla rozumná šance, že by koule skončila v kritické pozici (na průjezd nebo blokovací pozice), odstranila jinou kouli z kritické pozice nebo projela brankou. Pokud byla malá šance, že by k něčemu z toho došlo, pak výsledek úderu není sporný, a to ani když by cílová pozice koule nebyla známa.

(g) Pokud byl vnější činitel, a to jiný než kolíček připevněný k brance, před zahráním úderu na interferujícím místě a byl zasažen pohybující se koulí, pak se Pravidla 9(f) nepoužije. Protivník má na výběr mezi ponecháním koulí tam, kde skončily, a jejich umístěním tam, kde má protivník zato, že by se zastavily, kdyby k interferenci nedošlo. Opětovné odehrání výslovně není dovoleno.

(h) Pokud se při pokusu o průjezd branky koule dotkne kolíčku připevněného k brance, pak koule zůstane tam, kde se zastavila, a nedochází k dosažení žádného bodu za branku.

(i) Po interferenci nemůže pohybující se koule způsobit, že se koule v klidu pohne, a jakákoli taková koule musí být přemístěna zpět.

(j) Hráč smí zvednout kouli, ať už s dovolením, nebo bez něj, aby zabránil jejímu zasažení vnějším činitelem.

(k) Žádná koule si nesmí započítat bod v důsledku interference.